Föreningsstämma 2022

Ledarna inom Idéburen sektor hade stämma 28 oktober 2022. Här publicerar vi handlingar till mötet.

Protokoll

Protokoll digital föreningsstämma 28 oktober 2022.pdf

 

Handlingar

Dagordning digital föreningsstämma 28 oktober 2022
Dagordning digital föreningsstämma 28 oktober 2022.pdf

1) Mötets öppnande

2) Val av stämmofunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) justeringspersoner tillika rösträknare

3) Upprop av ombud, föreningsstyrelse, revisorer och funktionärer

4) Förfrågan om stämman kallats i behörig ordning

5) Fastställande av föredragningslista för stämman

6) Föreningens verksamhet under den gångna stämmoperioden
a) verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning för 2020
b) verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning för 2021

7) Revisorernas berättelse 
a) 2020
b) 2021

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9) Inkomna motioner
Inga inkomna motioner

10) Styrelsens förslag

a) Föreningens medlemsavgift
Styrelsen föreslår:
Att föreningsavgiften på 20 kronor i månaden förblir oförändrad under kommande stämmoperiod

b) Verksamhetinriktning och budget 2023-2024
Rambudget för övergripande verksamhet i LIS 2023-2024.pdf

c) Föreningens stadgar
Styrelsens förslag till förändringar i stadga 2022.pdf

d) Valberedningens instruktion
Styrelsen föreslår inga förändringar i valberedningens instruktion.

11) Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning
a) Valberedningens förslag till arvoden för
ordförande, kassör, ledamot och revisorer

b) Styrelsens förslag till arvoden för valberedning:
oförändrat arvode på 3000 kronor/år för sammankallande och för ledamot 2000 kronor/år

12) Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter

Valberedningen föreslår:
8 stycken till styrelsen, 2 stycken suppleanter

13) Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Ordförande
Valberedningens förslag Ordförande

b) Kassör
Valberedningens förslag Kassör

c) Övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag ledamöter

d) Suppleanter
Valberedningens förslag styrelsesuppleanter

14) Val av

a) revisor
b) suppleant till revisor
Valberedningens förslag revisor och suppleant

15) Val av ombud till Ledarnas kongress
Valberedningen föreslår
Att den nyvalda styrelsen inom sig utser ombud till Ledarnas kongress

16) Val av valberedning

17) Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma

18) Övriga frågor

19) Stämman avslutas