Fler nyheter
Offentlig sektor 17 augusti 2023

Ledarskap genom medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap är två begrepp som är tätt sammanflätade, och tillsammans är de avgörande för att skapa en framgångsrik och produktiv arbetsmiljö.

Låt oss börja med att definiera vad vi här menar med de två begreppen, för att sedan fördjupa hur de är beroende av varandra.

Ledarskap handlar om hur en person påverkar och styr sina medarbetare. En effektiv ledare är en som kan skapa tillit, kommunicera klart, motivera och ge riktning. Hen involverar sina medarbetare och uppmuntrar dem att bidra med sina idéer och perspektiv.

Medarbetarskap handlar om hur medarbetarna tar sig an sina arbetsuppgifter och förhåller sig till organisationens mål. En bra medarbetare är ansvarstagande, proaktiv och samarbetsvillig. Hen är engagerad i jobbet och tar initiativ för att bidra till att nå verksamhetens mål.

Alltså: Ledare, å ena sidan, behöver engagerade, ansvarstagande och kompetenta medarbetare för att kunna uppnå organisationens mål. Å andra sidan behöver medarbetare en inspirerande och stödjande ledare för att kunna arbeta på toppnivå, och samtidigt kunna utveckla sina färdigheter.

Långsiktigt och aktivt arbete behövs

Självklarheter kan tyckas, men det är kanske inte lika givet hur man bär sig åt för att uppnå en harmonisk balans mellan de två begreppen. Forskare på olika håll har även de undersökt olika aspekter av frågan. De verkar överens om att det krävs en långsiktig satsning med kontinuerligt och aktivt arbete för att nå framgång.

Följande tre områden – kommunikation, utveckling, tillit och respekt – berörs på olika sätt i två forskningsprojekt som presenterat resultat de senaste åren. Det ena har bedrivits inom Institutet för stressmedicin vid Västra Götalandsregionen, där Caroline Bergman skrivit en avhandling om medarbetarskap. Det andra är den fleråriga studien om kommunikativa offentliga organisationer som bland andra Mats Heide arbetat med på Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet –och då var medarbetarskap temat för en delrapport.

Kommunikation

Ledarskap och medarbetarskap är båda beroende av en sund kommunikation. För chefen är det viktigt att vara kommunikativ för att kunna förmedla sina förväntningar och mål på ett tydligt sätt till sina medarbetare. För medarbetarna måste god kommunikation ligga som grund för att de ska kunna kommunicera sina behov, idéer och synpunkter till sin ledare.

För all kommunikation gäller att den måste utgå från mottagaren. Det innebär att den viktigaste förmågan inte är att lyckas få fram ett budskap som man kanske kan tro, utan snarare hur bra man som avsändare är på att lyssna, samt hur väl man lyckas sätta sig in mottagarens situation.

Utveckling

Ledarskap och medarbetarskap är båda involverade i utvecklingen för både organisationen och de människor som verkar i den. En ledare utvecklar sina medarbetare genom coaching, feedback och erbjuder möjlighet till utbildning och karriärförändringar. Medarbetare bidrar genom en vilja att utveckla sig själva och sin kompetens, men också genom att vara öppna för att lära sig nya saker.

När ledarskap och medarbetarskap utvecklas tillsammans uppstår ett positivt arbetsklimat där alla känner sig engagerade och delaktiga. Genom att som chef och arbetsgivare erbjuda möjligheter till lärande, utbildning och mentorskap ges medarbetarna en chans att växa i sina roller, utveckla sina färdigheter och nå sin fulla potential. Det här skapar en stark teamanda och ökar produktiviteten, samtidigt som det minskar personalomsättningen.

Tillit och respekt

Ledarskap och medarbetarskap bygger på ett ömsesidigt förhållande av tillit och respekt. När ledare visar förtroende för sina medarbetare och delegerar ansvar, samtidigt som de bryr sig om deras välmående och stödjer dem i deras arbete, uppmuntrar det till självständighet och engagemang. Medarbetarna, å sin sida, svarar genom att visa motivation, ta ansvar och vara lojala gentemot fattade beslut. Sammantaget leder detta till en kultur som präglas av tillit, produktivitet och samarbete.

Fler som tror på medarbetarskap

För dig som vill fördjupa dig i frågor om hur medarbetarskap och ledarskap hänger ihop finns mer material på ledarna.se. Goda tips är två intervjuer med chefskollegorna Lisa Tullgren respektive Peter Johansson som båda har egen erfarenhet på området och förespråkar satsningar på medarbetarskap. Läs Våga lyfta medarbetarskapet! och Chefsintervju: Så bygger brandskyddschefen tillit.