Fler nyheter
Offentlig sektor 10 januari 2024

Vi pratar för lite om chefens arbetsmiljö

Det är dags att lyfta vikten av att skapa en god arbetsmiljö för chefer. Idag hamnar ämnet alltför ofta i skuggan av andra frågor, även om fler och fler börjar inse betydelsen av att ta en närmare titt.

Arbetsmiljö är en återkommande fråga i många chefers vardag och en central del av ledaruppdraget i offentlig sektor. Den diskuteras i ledningsgrupper, på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal. Dessutom stöds den av lagstiftning, systematiska processer och styrdokument. Den konkretiseras i allt från ingående kurser, till guider och checklistor. Det här är bra, men fokus för insatserna ligger ofta helt på medarbetarnas situation medan chefens roll glöms bort. Även för en chef som ansvarar för en verksamhet, driver arbetet och genomför åtgärder, måste förstås arbetsmiljön beaktas.

Organisatorisk arbetsmiljö en viktig förutsättning för chefer

Chefer är också medarbetare så generella förbättringar kommer naturligtvis även cheferna till del. Trots det är det lätt att glömma att chefens arbetsmiljö skiljer sig från andra medarbetares arbetsmiljö. Chefsrollen innebär unika utmaningar och ansvar. Några vanliga aspekter som chefer och ledare oftare hanterar, är till exempel hög stressnivå, konflikthantering och budget. Ett perspektiv som Ledarna nyligen lyfte fram i debattinlägget Chefernas arbetsmiljö måste uppmärksammas hos Dagens samhälle. Debattörerna företrädde olika delar av offentlig sektor och la särskilt till att mer fokus behövs på den organisatoriska arbetsmiljön. Speciellt i form av rätt förutsättningar för chefer att utföra sitt uppdrag. Det kan handla om tillgång till stödfunktioner, tydlighet kring mål, balans mellan krav och resurser, samt förståelse från beslutsfattare.

I svåra tider ökar pressen på ledaren

I de tuffa tider vi lever i just nu – med ansträngd ekonomi och oroligt omvärldsläge – kan cheferna prövas extra hårt. Ofta dyker oanade förändringar upp i form av till exempel omorganisationer eller neddragningar. Då växer behovet av chefsstöd ytterligare, menar bland andra professor Magnus Sverke. Hans forskning vid Stockholms universitet i arbets- och organisationspsykologi visar att den typen av förändringar alltid innebär många negativa konsekvenser. Det handlar främst om minskat välmående hos berörda medarbetare och samtidigt störningar i verksamheten. Det i sin tur leder till konsekvenser som förr eller senare hamnar på chefens bord.

Forskningsstudier finns sedan länge

Vikten av chefers arbetsmiljö är inte något nytt utan har uppmärksammats i flera sammanhang sedan lång tid tillbaka. Redan för tio år sedan disputerade Daniel Lundqvist vid Linköpings universitet, med en avhandling om sambandet mellan chefers psykosociala arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Han studerade bland annat hur olika förutsättningar påverkar ledarskapet. Att ha många medarbetare under sig visade sig vara ett av arbetsvillkoren som bidrog till negativa konsekvenser. Positiva förutsättningar som han kunde identifiera, var att ha tillgång till stöd genom andra personer att dela erfarenheter med. Till exempel via mentorskap eller nätverk. När avhandlingen presenterades var forskning om chefers arbetsmiljö och hälsa ganska ovanlig. Idag finns mer kunskap, bland annat tack vare ytterligare studier av Daniel Lundqvist, som fortfarande är verksam på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Praktiska erfarenheter stärker och ger tyngd åt frågan

Det finns såklart även personliga erfarenheter av hur ett framgångsrikt chefskap påverkas av arbetsmiljön. En av dem som själv börjat reflektera över frågan den senaste tiden är Anki Scherlin. Hon är chef sedan länge, och även medlem i Ledarna inom offentlig sektor. Hon berättar i artikeln Prioritera arbetsmiljön – även för chefer hur hon lagt märke till att många andra chefer känner igen sig i hennes upplevelse av att det fortfarande pratas för lite om chefers arbetsmiljö. Även om hon märker ett ökat fokus hos Ledarna centralt och i övriga samhällsdebatten, tycker hon att frågan behöver belysas ytterligare. Det är nödvändigt för ett hållbart arbetsliv och är till nytta dels för cheferna själva, och dels för att de ska orka leda medarbetarna.

God arbetsmiljö leder till hållbara chefer

Ett hållbart arbetsliv för chefer är en central fråga för Ledarna. I en särskild kunskapssammanställning med fokus på kommuner och regioner finns en rad rapporter och studier som beskriver utmaningarna och vad som behöver göras. I rapporten definieras även åtta punkter som riktas till politiker och beslutsfattare. Dessa områden behöver åtgärdas för att vi ska komma vidare på vägen som leder till hållbara chefer.

Ledarna erbjuder också konkreta guider, verktyg och checklistor. De är till stor hjälp för den som vill göra något mer konkret åt situationen, utöver att medvetandegöra och föra upp frågan på dagordningen i samhällsdebatten. En bra utgångspunkt är sidan Chefens arbetsmiljö. Där finns kunskap och teorier, bland annat om vad som menas med Hållbara chefer och hur man når dit. Chefskompassen, för medlemmar i Ledarna, är ett test som hjälper att bedöma hur det står till med den egna arbetsmiljön. Dessutom finns länkar vidare till ytterligare läsning och verktyg.

Referenser

Magnus Sverke: https://www.su.se/profiles/mse-1.183590

MS:s forskning: https://www.dagenssamhalle.se/chef-och-arbetsgivare/ledarskap/varningen-nar-offentlig-sektor-drar-ner-kommer-att-bli-illa/

Daniel Lundqvist: https://liu.se/medarbetare/danlu88

DL:s avhandling: https://www.forskning.se/2013/09/17/chefers-arbetsmiljo-en-ickefraga/

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?