Fler nyheter
Offentlig sektor 20 oktober 2023

Vilka är de främsta utmaningarna med att vara chef inom offentlig sektor?

Vi har tidigare avslöjat vad medlemmarna i branschföreningen uppskattar mest med att vara chef inom offentlig sektor. Nu är det i stället dags att titta närmare på de största utmaningarna.

Vilka är de främsta utmaningarna med att vara chef inom offentlig sektor, upplever du? är frågan vi ställt till referensgruppen för Ledarna inom offentlig sektor. Det sammanställda resultatet ger en inblick i de komplexa utmaningar och svårigheter som de flesta chefer i offentlig sektor ofta ställs inför. Utmaningarna finns inom fyra huvudområden: medarbetare, organisation, politik och resurser. Flera av dem tangerar dessutom de områden som i samma undersökning lyfts fram som de största glädjeämnena, vilka redovisats i en tidigare artikel.

Att leda människor 

En utmaning många chefer ser, är den att möta alla medarbetare på just deras nivå. I offentlig sektor består arbetsgrupperna ofta av ett brett spektrum av medarbetare med olika behov och förväntningar, något som kräver tid och engagemang att hantera. Till det kommer ibland även svårigheter att både hitta och skapa de lämpliga forum som krävs för att vara en effektiv arbetsgivare. I kombination med organisationens många olika initiativ och arbetsgrupper, samt höga ambitioner, upplever vissa chefer att det inte finns tillräcklig tid för varje medarbetares individuella behov. Andra ser de största utmaningarna i att hantera medarbetare som inte presterar som förväntat.

Organisation, struktur och kultur

Det här är ett brett område med flera olika aspekter. Några svar i undersökningen handlar om bristande samarbete mellan olika verksamhetsområden. Man upplever att det ofta finns en potential för att använda resurser mer effektivt genom samarbete mellan olika verksamhetsområden, men att detta inte alltid är enkelt att genomföra i praktiken. Andra anser att det mest utmanande är tröghet och ängslighet i den offentliga strukturen, då det ger en generell motvillighet att driva utveckling och genomföra förändringar.

Vissa röster talar om vikten av förtroende och trygghet –att organisationen har förtroende för sina chefer, och att cheferna känner trygghet i sina anställningar– för att kunna fatta nödvändiga men ibland kontroversiella beslut. Det minskar pressen i den klassiska hamburgaren, alltså att chefer ibland måste agera som filter mellan högre chefers beslut och medarbetarnas behov eller önskemål. Det är en utmanande position, särskilt för de som har liten, eller kanske ingen, möjlighet att påverka de övergripande besluten. Att känna trygghet och stöd från organisationen och från chefer högre upp i ledet, är viktigt som mentalt skydd, speciellt med tanke på den ibland orimliga ton –ofta i sociala medier– som en del chefer i offentlig sektor utsätts för, och påverkas av.

Det politiska spelet

Politiken spelar en stor roll i offentlig sektor, och att navigera i det politiska landskapet kan vara både komplicerat och ibland oförutsägbart. Detta är något vi inom Ledarna i offentlig sektor har skrivit om tidigare, till exempel i Att navigera mellan lag och politik. Chefer är i hög grad styrda av politiska beslut, samtidigt som lagar och regler styr verksamheten. Det här innebär en dubbelsidig utmaning. För det första måste chefer hantera komplexa förändringsprocesser och politisk påverkan på sina verksamheter, ibland med snabba vändningar utan tillräcklig tid för förberedelser. För det andra är det en stor utmaning för politiker att ha både helhetsperspektiv på samhället och full koll på detaljer i verksamheterna. Därmed inser de inte alltid hur deras beslut påverkar alla delar av verksamheterna. Det innebär i sin tur att chefer behöver lägga mycket tid på att utbilda och föra dialog med beslutsfattare.

Resursbrist och höga kvalitetskrav

Krav från intressenter och ansvar, är ett område som flera chefer upplever som utmanande. Det handlar om att balansera olika intressenters krav, och att samtidigt ta ansvar för att skattemedel och samhällets resurser används rättvist och effektivt. En utmaning är att resurserna generellt sett inte alltid matchar behoven. Snarare är brist på resurser vanligt, och med uppdrag som kräver hög kvalitet och kompetent personal blir det därför en svår ekvation att lösa.

Några av de tillfrågade cheferna har även lyft strategiska frågor och planering på lång sikt, som den största utmaningen till följd av att ställda krav och tilldelade resurser inte matchar. De upplever att det är svårt att planera och genomföra långsiktiga strategier på grund av stram ekonomi, alltför kortsiktiga budgetar, och inte minst utmaningen att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.