Stämma 2023

Ledarna inom Vård & Omsorg hade stämma 27 oktober 2023. Här finns alla handlingar till stämman.

Handlingar

Protokoll stämma 2023

Dagordning för föreningsstämman 27 oktober 2023 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd

3. Mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordning

5. Val av ordförande för föreningsstämman

6. Val av sekreterare för föreningsstämman

7. Val av två justerare tillika rösträknare

8. Verksamhetsberättelse för 2021 och 2022

9. Bokslut 2021 och 2022

10. Revisionsberättelse 2021 och 2022

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

a) Verksamhetsåret 2021
b) Verksamhetsåret 2022

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2024-2025

13. Förslag från styrelsen

a) Fastställande av budget för 2024-2025
b) Fastställande av föreningsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 20 kr
c) Fastställande av arvode till valberedning
Styrelsen föreslår en höjning av arvodet till 8 240 kr
d) Förslag till namnbyte och nya stadgar

14. Motioner och styrelsens yttrande

15. Arvodenvalberedningens hela underlag

a) Fastställande av arvode till styrelsen
b) Fastställande av arvode till revisor
c) Fastställande av arvode till stämmoombud

16. Val av styrelseledamöter – valberedningens förslag

a) Val av ordförande för två år, stämmoperiod 2024-2025
b) Val av kassör för två år, stämmoperiod 2024-2025
c) Val av minst tre ledamöter för vardera två år, stämmoperiod 2024-2025
d) Val av tre suppleanter för vardera två år, stämmoperiod 2024-2025

17. Val av revisor – valberedningens förslag, stämmoperiod 2024-2025

18. Val av revisorssuppleant – valberedningens förslag, stämmoperiod 2024-2025

19. Val av ombud till Ledarnas kongress  stämmoperiod  2024-2025

Valberedningen föreslår att välja styrelsen samt att styrelsen får mandat att utse ombud för resterande mandat

20. Val av valberedning – styrelsens förslag

Omval av Yvonne Rundgren samt nyval av Cindy Persson och Michael Moj 

21. Fastställande av antal ombud till föreningens nästa ordinarie föreningsstämma


Styrelsen föreslår 2 ombud per påbörjat 1000-tal medlemmar samt 5 suppleanter exklusive styrelsen

22. Stämman avslutas