Stämma 2023

Stämma för Ledarna inom Skogs och Träindustrin 2023-09-13

Potokoll stämma 13 september.pdf

Dagordning Föreningstämman 2023.pdf

§ 1 Mötes öppnande

§ 2 Val av mötespresidium, mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Godkännande av dagordning och om stämman varit stadgeenligt påkallad.

§ 4 Upprop av ombud, fastställande av röstlängd. Utse rösträknare tillika justerare, en person.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 och 2022

§ 6 Föreningens bokslut för 2021 och 2022

§ 7 Revisorernas berättelser för 2021 och 2022

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperiod 2021 och 2022

§ 9 Fastställande av arvode för styrelsen, kommande stämmoperiod – valberedningens förslag.

§ 10 Förslag på medlemsavgift för föreningen för perioden 2024 – 2025.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för perioden med 20 kr/månad och att stämman ger mandat till styrelsen att kunna höja medlemsavgiften med högst 10 kr/månad, om detta behövs för att kunna möta ökade kostnader.

§ 11  Val för kommande stämmoperiod

a)  Val av ordförande på 4 år
b) Val av 2 ledamöter på 4 år
c) Val av 2 suppleanter på 4 år
d) Val av revisor på 4 år
e) Val av revisorssuppleant på 4 år

§ 12 Val av 2 ombud till valberedning, varav en sammankallande på 4 år

§ 13 Val ombud till Ledarnas kongress
Valberedningens förslag
Att ge föreningsstyrelsen uppdrag att utse kongressombud samt suppleanter.

§ 14 Val av ombud till Ledarnas A-kassa
Valberedningens förslag
Att ge föreningsstyrelsen uppdrag att utse ombud till Ledarnas A-kassa samt suppleant.

§ 15 Motioner
Inga motioner har inkommit

§ 16 Avslutning