Stämma 10 april 2024

Här finner du handlingar till föreningens stämma.

Dagordning föreningsstämma 10 april 2024

Preliminär, kan komma att ändras

1) Stämmans öppnande

2) Val av stämmofunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) justeringspersoner tillika rösträknare

3) Upprop av medlemmar, föreningsstyrelse, revisorer och funktionärer, faställande av röstlängd

4) Förfrågan om stämman kallats i behörig ordning

5) Fastställande av föredragningslista för stämman

6) Verksamhetsberättelse för 2022 och 2023

7) Bokslut 2022 och 2023

8) Revisionsberättelse 2022 och 2023

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10) Inkomna motioner

11) Styrelsens förslag

a) Föreningens medlemsavgift

b) Verksamhetsinriktning och budget för tiden fram till nästa föreningsstämma

a) Rambudget

b) Verksamhetsinriktning

d) Valberedningens instruktioner

12) Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning

13) Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Ordförande

b) Kassör

c) Övriga styrelseledamöter

d) Suppleanter

14) Val av

a) revisor

b) suppleant till revisor

15) Val av ombud till Ledarnas kongress

16) Val av valberedning

17) Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma

18) Stämman avslutas