Förbered dig inför lönesamtalet

För att nå ett bra resultat i samtalet om lön ska du börja se dig själv som en investering. Det ska löna sig att göra goda arbetsinsatser – både för arbetsgivaren och dig. Förbered lönesamtalet väl och använd vår mall.

Innan du går in i samtalet så ska du gå igenom allt material som kan påverka diskussionen och klara ut vad du vill uppnå. Vad är dina mål med lönesamtalet?

Använd Ledarnas folder Utveckla ditt lönesamtal som mall.

Utgå från vad som styr din lön och vilka beteenden företaget värdesätter. Backa tillbaka till de mål du och din chef kommit överens om och beskriv hur du levt upp till dem. Ta med vad du har gjort riktigt bra under året och hur det har bidragit till företagets resultat. Lyft även utmaningar du mött och hur du hanterat dem.

Beskriv dina resultat så konkret du kan. Vissa resultat är mätbara, som exempelvis ekonomi. De är enkla att förbereda. Men fundera också kring andra resultat som inte är lika tydligt mätbara och hur du ska kunna beskriva dem på ett konkret sätt.

Lyft också andra resultat som till exempel hur du:

 • hanterat oförutsedda eller akuta situationer
 • förnyat och/eller förändrat verksamheten
 • entusiasmerat och stöttat medarbetare
 • aktivt arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar.

Använd eventuell dokumentation från utvecklingssamtal och det föregående lönesamtalet. Använd gärna de mallar ni har i verksamheten när du förbereder dig. Du kan också vända dig till Ledarna för att få stöd i dina förberedelser.

Vad som är en bra lön för dig i din nuvarande roll kan bara du avgöra. Jämför med Ledarnas chefslönestatistik och andra uppgifter som ger dig en bild av lönenivån för motsvarande nivå på tjänst och ansvar.

Ta reda på vad som framgår av lönepolicyn

Många verksamheter har en lönepolicy som talar om hur lönesättningen ska användas i företaget. I vissa verksamheter finns också tydliga lönekriterier som ska ligga till grund för lönesättningen.

Lönepolicyns förlängda arm är lönekriterierna. Tydliga lönekriterier ska tillmötesgå lönepolicyn och verksamhetsmålen men också låta sig mätas eller utvärderas. Det är därför viktigt att du och din chef är överens om syftet med kriterierna, tolkningen och graderingar (bedömningsskala) av dessa.

Ditt uppdrag

Är du och din chef överens om vad du förväntas göra i ditt uppdrag? Stämmer det med vad du verkligen gör? För din egen skull är det viktigt att ni har en gemensam bild av ditt ansvar och uppdrag, och vilken betydelse ditt uppdrag har för verksamheten.

Några frågor som kan vara till hjälp för att ringa in ditt uppdrags ansvar och karaktär:

 • Vilka speciella krav ställer verksamheten på dig som chef?
 • Vilket formellt ansvar har du?
 • Vilka krav ställs på att du driver förändringar och gör visioner tydliga?
 • Vilken roll spelar du för verksamhetens resultat och utveckling?
 • Vilka konkreta förväntningar på resultat finns?
 • Vilka förutsättningar och resurser har du för att nå resultatet?

Din kompetens

Ett bra resultat och en bra löneutveckling förutsätter att du har en vilja att utveckla din kompetens och konkurrenskraft. Vilka förändringar är på gång i din verksamhet och i omvärlden? Hur kommer de att påverka ditt arbete? Vad behöver du utveckla?

Vad är kompetens?

Kompetens är en persons förmåga att omsätta faktakunskaper i handling och framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift. Det är något relativt och mycket mer än rena faktakunskaper. Förutom faktakunskaper (formell kunskap) ingår i begreppet även mer informella delar. I ditt chefsjobb ingår att umgås med människor, att leda, entusiasmera, ta itu med konflikter och att lotsa andra människor i deras utveckling.

Sätt ord på din kompetens

Kartlägg både din formella och informella kompetens. Har du under året tillgodo gjort dig ny kunskap eller har du under året utvecklat din förmåga att hantera vissa problem eller frågor? Tänk på att även kunna visa prov på att du har tillämpat dina nyförvärvade kunskaper på ett framgångsrikt sätt.

Sätt ord på det du kan, vet och vill! Fundera också på hur du kommunicerar, vilka ord du använder för att beskriva din kompetens. Om du använder samma begrepp som används i verksamheten ökar dina möjligheter att nå fram. Tänk också på att det som är självklart för dig är kanske inte det för andra.

Ett sätt är att tänka igenom vilka som är dina styrkor:

 • Vilka situationer är du bra på att hantera?
 • Plocka ut ett exempel på en sådan situation och fundera på vilka insatser du bidrog med.
 • Vad fick dig att gå i mål med uppgiften?
 • Vad berodde på din kompetens? Vad var det du kunde, visste och ville för att lyckas med uppgiften?

Specialkompetens

Tänk också igenom vilken speciell kompetens du bidrar med som arbetsgivaren sätter särskilt stort värde på? Finns det någon kompetens som du är ensam om? Eller har du kompetens som du inte använder i dag av någon anledning? Har kraven för arbetet höjts från det att du anställdes? För att utveckla din kompetens på sikt behöver du en bild av både dina styrkor och svagheter. Vilken är din egen uppfattning? Be om feedback från din omgivning – chef, arbetskamrater och familj.

Ditt resultat

Hur väl du uppfyllt dina mål och dina prestationer är viktiga förutsättningar för lönen. Förbered dig därför på att kunna ge konkreta exempel på dina resultat. När ni sätter upp nya mål är det viktigt att du och din chef är överens om vilka förutsättningar som gäller.

Visa på vad du har lyckats med. Lyft fram uppgifter som du och din enhet har genomfört på ett bra sätt. Generalisera inte, utan se till att ge tydliga och konkreta exempel på resultat. Det kan handla om projekt, uppdrag, samarbetssituationer, kundkontakter som du lyckats bra med. Hur har du agerat för att nå dina mål utifrån de resurser du haft – kompetensutveckling, tid, personal, ekonomi?

Var konkret

Beskriv dina resultat så konkret du kan. Vissa resultat är mätbara, som exempelvis ekonomi. De är enkla att förbereda. Men fundera också kring andra resultat som inte är lika tydligt mätbara och hur du ska kunna beskriva dem på ett konkret sätt. Här är några exempel:

 • Hur du har entusiasmerat och stöttat medarbetare.
 • Hur du aktivt arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar.
 • Hur du hanterat oförutsedda eller akuta situationer.
 • Hur du förnyat eller förändrat verksamheten.

Klargör förutsättningarna

För att kunna sätta resultatmål måste ni klargöra följande:

 • Vilka resultat ska du nå?
 • När de ska vara uppnådda?
 • Hur ni ska bedöma eller mäta resultatet?
 • Vilka resurser förfogar du över?