Genomföra anställningsintervju

Det bästa sättet att ta reda på om en kandidat har rätt förutsättningar för ett visst jobb, är så kallade kompetensbaserade intervjuer.

En kompetensbaserad intervjuteknik bygger på att man ställer likartade frågor på ett strukturerat sätt till alla kandidater. Frågorna fokuserar på de fyra till åtta kompetenser som är mest relevanta för tjänsten, med utgångspunkt i kravprofilen.

Fördelarna med kompetensbaserad intervju

Det som gör att kompetensbaserade intervjuer fungerar så bra, är att de hjälper dig att ge alla sökande samma chans att presentera sina kompetenser. Det minskar också risken för att låta fördomar och omedvetna normer påverka dig under intervjun och i din bedömning.

Praktiska tips inför anställningsintervjuer

Boka inte flera intervjuer i direkt följd. Du kommer behöva tid att summera de svar och de intryck du fått. Dessutom riskerar kandidaterna att mötas i receptionen, vilket kan skapa obekväma situationer.

Ta gärna med dig en kollega som varit involverad i kravprofilen. Kollegan kan fokusera på att föra anteckningar, och fånga upp följdfrågor som du kanske missar. Efteråt kan kollegan nyansera din bild av kandidaten, ni kanske har uppfattat lite olika saker.

Om du har med dig en kollega, var noga med att berätta för kandidaten vilken kollegans roll under intervjun är.

Dina förberedelser

Förutom själva intervjufrågorna, kan du också förbereda dig själv på att göra ett gott intryck och skapa en bekväm situation för dig och den du intervjuar. Ju bekvämare kandidaten känner sig, desto mer öppen och ärlig kommer hen att vara.

Tips för en bekväm situation:

  • Välj ett rum där ni inte sitter för långt ifrån varandra.
  • Ha ögonkontakt och visa att du lyssnar uppmärksamt.
  • Ha en naturlig hållning och undvik korsade armar eftersom det kan signalera skepsis eller ointresse.

Förbered dig också mentalt på att vara aktivt lyssnande och lyhörd både för det som sägs, det som uttrycks genom kroppsspråk eller genom vad som inte sägs. Om du normalt brukar ta mycket plats i ett samtal, tänk särskilt på att du ska ta ett steg tillbaka och låta kandidaten ta plats.

Anställningsintervjuns olika delar

En ordning som brukar fungera bra är att du först beskriver arbetsplatsen och tjänsten, sedan låter kandidaten beskriva sig själv. Därefter ställer du de frågor du förberett, och avslutar med att fråga om kandidatens anspråk på lön och andra villkor.

1. Introduktion

Berätta om din roll, syftet med intervjun och hur lång tid som är avsatt för den. Beskriv sedan arbetsplatsen på ett ärligt och tydligt sätt. Berätta om den lediga tjänsten, med exempel på de viktigaste arbetsuppgifterna och vilket ansvar som den innebär.

Sedan kan du antingen be kandidaten beskriva sig själv fritt utifrån ett jobbperspektiv, eller ställa frågor som vägleder beskrivningen.

2. Frågor

Nu kan du börja ställa de frågor du förberett, som i första hand fokuserar på de kompetenser och erfarenheter som krävs i jobbet och som ni formulerat i kravprofilen.

För att få en bra bild av vilken nivå kandidaten ligger på när det gäller de olika kompetenserna, behöver du få konkreta exempel.

Intervjun ska få fram:

  • hur kandidaten brukar lösa olika uppgifter och utmaningar
  • vilket resultat kandidatens ageranden fått
  • vilken återkoppling kandidaten fått utifrån sitt agerande.

För att få konkreta och informativa svar ska du undvika frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Använd öppna frågeställningar, där du inleder med ord som ”vad”, ”när”, ”hur”, ”vilka”, ”varför” eller ”berätta om”. Undvik också hypotetiska frågor där du ber kandidaten föreställa sig hur hen skulle agera i en viss situation.

Utgå gärna från en strukturerad intervjuguide, där du formulerar flera öppna frågor kring varje viktig kompetens eller erfarenhet. Frågorna ska syfta till att få en nyanserad och heltäckande bild av kandidatens kompetensnivå.

3. Summering och avslut

Mot slutet kan du summera och stämma av ditt intryck av det som kommit fram under intervjun. Ge kandidaten en chans att ställa frågor om tjänsten och arbetsplatsen, och lägga till något som hen inte fått sagt tidigare.

Förklara hur processen framåt ser ut och fråga om kandidaten fortfarande är intresserad av jobbet. Ta reda på vilka löneanspråk och andra villkorsanspråk hen har. Då slipper ni gå vidare med en kandidat vars förväntningar ni inte kan möta.

Efter intervjun

Om du inte har fört anteckningar under intervjun, se till att göra det direkt efteråt.

Gå igenom dina anteckningar, reflektera och skriv ner dina reflektioner. Om ni varit två intervjuare, sammanfatta och reflektera tillsammans.

Urval och tester

När de första intervjuerna genomförts, är det dags att utvärdera de olika kandidaterna och göra urval. För att validera vad de mest intressanta kandidaterna sagt under intervjun, kan ni använda er av olika typer av tester.

Mer om tester och analyser hittar du här.