Genomföra anställningsintervju

När du intervjuar kandidater för ett jobb är det viktigt att ställa likartade frågor på ett strukturerat sätt till alla kandidater för att säkra en jämställd process.

Frågorna du ställer utgår helt och hållet från kravprofilen och du använder en och samma matris för att bedöma kandidaterna kompetens.

Allt som finns i kravprofilen behöver undersökas på något sätt, antingen genom intervju eller med hjälp av andra urvalsmetoder. Inför varje rekrytering behöver du därför gå igenom intervjumallen för att kontrollera att den hjälper dig att få svar på det som är viktigt för tjänsten. Du behöver också se till att inte lägga ner onödig tid, eller bli omedvetet påverkad av osakliga faktorer, genom att ställa frågor inom områden som inte är viktiga för jobbet.

Praktiska tips inför anställningsintervjuer

Boka inte flera intervjuer i direkt följd. Du kommer behöva tid att summera de svar och den information du fått. Att bearbeta informationen direkt efter varje intervju hjälper dig också att inte bli omedvetet påverkad av osakliga faktorer.

Ta gärna med dig en kollega som varit involverad i kravprofilen. Kollegan kan fokusera på att föra anteckningar, och fånga upp följdfrågor som du kanske missar. Efteråt kan kollegan nyansera din bild av kandidaten, ni kanske har uppfattat lite olika saker.

Om du har med dig en kollega, var noga med att berätta för kandidaten vilken kollegans roll under intervjun är.

Förberedelser inför anställningsintervju

Du kan hjälpa de kandidater som ska intervjuas på flera sätt. Beskriv hur intervjuerna kommer gå till, vilka dina förväntningar är, om det finns saker de bör ta i beaktande – till exempel om det finns en klädkod. Fråga också om de har några önskemål kring intervjun. Du kan också skicka ut kärnfrågor till kandidaterna som de får förbereda sig på före intervjun.

Förutom själva intervjufrågorna, kan du också förbereda dig själv på att göra ett gott intryck och skapa en bekväm situation för dig och den du intervjuar. Ju bekvämare kandidaten känner sig, desto mer öppen och ärlig kommer hen att vara.

Tips för en bekväm situation:

  • Välj ett tillgängligt rum där ni inte sitter för långt ifrån varandra.
  • Ha ögonkontakt och visa att du lyssnar uppmärksamt.
  • Ha en naturlig hållning och undvik korsade armar eftersom det kan signalera skepsis eller ointresse.

Titta igenom kandidatens ansökan en gång till och påminn dig själv och din kollega om vilka möjliga förutfattade meningar som kan komma att påverka er bedömning.

Förbered dig också mentalt på att vara aktivt lyssnande och lyhörd både för det som sägs, det som uttrycks genom kroppsspråk eller genom vad som inte sägs. Om du normalt brukar ta mycket plats i ett samtal, tänk särskilt på att du ska ta ett steg tillbaka och låta kandidaten ta plats.

Anställningsintervjuns olika delar

En ordning som brukar fungera bra är att du först beskriver arbetsplatsen och tjänsten, sedan låter kandidaten beskriva sig själv och vad som motiverat hen att söka tjänsten. Därefter ställer du de frågor du förberett, och avslutar med att diskutera lön och andra villkor.

Undvik uppmaningar som ”berätta lite mer om dig själv” då det öppnar upp för väldigt olika typer av svar som kan innehålla osakliga faktorer som kan påverka dig omedvetet under resten av intervjun.

1. Introduktion

Berätta om din roll, syftet med intervjun och hur lång tid som är avsatt för den. Beskriv sedan arbetsplatsen på ett ärligt och tydligt sätt. Berätta om den lediga tjänsten, med exempel på de viktigaste arbetsuppgifterna och vilket ansvar som den innebär.

Sedan är det dags att ställa frågor till kandidaten.

2. Frågor

Nu kan du börja ställa de frågor du förberett, som i första hand fokuserar på de kompetenser och erfarenheter som krävs i jobbet och som du formulerat i kravprofilen.

För att få en bra bild av vilken nivå kandidaten ligger på när det gäller de olika kompetenserna, behöver du få konkreta exempel.

Intervjun ska få fram:

  • hur kandidaten brukar lösa olika uppgifter och utmaningar
  • vilket resultat kandidatens ageranden fått
  • vilken återkoppling kandidaten fått utifrån sitt agerande.

För att få konkreta och informativa svar ska du undvika frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Använd öppna frågeställningar, där du inleder med ord som ”vad”, ”när”, ”hur”, ”vilka”, ”varför” eller ”berätta om”. Variera gärna med några hypotetiska frågor där du ber kandidaten föreställa sig hur hen skulle agera i en viss situation. Kom bara ihåg att alla inte har samma erfarenheter att hämta exempel från.

Utgå gärna från en strukturerad intervjuguide, där du formulerar flera öppna frågor kring varje viktig kompetens eller erfarenhet. Frågorna ska syfta till att få en nyanserad och heltäckande bild av kandidatens kompetensnivå och utvecklingsmöjligheter.

3. Summering och avslut

Mot slutet kan du summera och stämma av ditt intryck av det som kommit fram under intervjun. Ge kandidaten en chans att ställa frågor om tjänsten och arbetsplatsen, och lägga till något som hen inte fått sagt tidigare.

Förklara hur processen framåt ser ut och fråga om kandidaten fortfarande är intresserad av jobbet. Berätta vad ni har för förutsättningar kring lön och villkor, och ta sen reda på vilka löne- och villkorsanspråk kandidaten har. Då slipper ni gå vidare med en kandidat vars förväntningar ni inte kan möta.

Efter intervjun

Om du inte har fört anteckningar under intervjun, se till att göra det direkt efteråt.

Gå igenom dina anteckningar, reflektera och skriv ner dina reflektioner. Om ni varit två intervjuare, sammanfatta och reflektera tillsammans.

Urval och tester

När de första intervjuerna genomförts, är det dags att utvärdera de olika kandidaterna och göra urval. Den information du fått in genom intervjun kan du komplettera med arbetspsykologiska tester.

Mer om tester och analyser hittar du här.