Tester vid rekrytering

Vid vissa rekryteringar kan det finnas kompetenser, egenskaper eller beteenden som är extra viktiga. Då kan det vara bra att komplettera intervjun med ett test som verifierar det som kandidaten har berättat under intervjun.

Börja med att fundera ut vad du vill att ett test ska mäta och hur du vill använda dig av resultatet. Det finns en mängd olika typer av tester. Det test du väljer ska kunna ge dig det underlag du behöver, med fokus på kravprofilen för den aktuella tjänsten.

Det bästa är om du kan hitta en samarbetspartner som kan ge dig råd kring vilket test som passar dina behov och hur du kan använda dig av resultaten.

Olika typer av tester

De olika testerna skapar en bild av en person ur olika perspektiv. Det kan till exempel handla om personlighet, förmågor, begåvning och hur man samarbetar med andra.

Vi rekommenderar att bara använda tester som är godkända, antingen av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi, eller av Det Norske Veritas (DNV GL). Det Norske Veritas ansvarar sedan 2015 för certifieringen av psykologiska tester även i Sverige.

Om du använder test som inte är certifierade, ska du alltid be att få se dokumenterad forskning kring testet. Annars riskerar du att fatta beslut utifrån opålitliga resultat.

Personlighetstester

Personlighetstester kan ge dig insikt om en persons sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld och vilka beteendemönster som finns. Välj ett personlighetstest som kan ge relevanta svar utifrån den aktuella tjänsten.

För att ett personlighetstest ska ge en tillförlitlig bild av testpersonen, behöver den som tolkar och analyserar testet förstå hur det är uppbyggt. Testresultatet behöver också valideras av en personlig intervju, där testpersonen får en chans att berätta vad som legat bakom de olika självskattningarna. Först efter en sådan intervju kan testresultatet visa en nyanserad bild av personens olika drag och mönster.

Exempel på godkända personlighetstester: UPP Personality, Neo PI-3, NEO FFI-3, MINT, Hogans, OPQ 32, MQ och CCSQ.

IQ-tester och färdighetstester

Om du rekryterar till en tjänst med komplexa arbetsuppgifter kan ett testresultat verifiera en kandidats begåvning och intellektuella förutsättningar. Testet kan till exempel visa på språklig, matematisk och logisk förmåga. Eftersom dessa test ofta görs under tidspress, kan man också utläsa hur testpersonen hanterar problemlösning under stress.

När testet utvärderas tittar man på en kombination av hur väl och hur snabbt personen löst uppgifterna. Man jämför också resultatet mot en normgrupp för att se hur personen ligger till i förhållande till de flesta andra.

Exempel på godkända begåvningstester: Matrigma, UPP Problem Solving, BasIQ, Ravens.

Resultat och analys

Att analysera och dra slutsatser från ett testresultat kräver en del kunskap. Se till att du får den hjälp du behöver, så du får ut så mycket som möjligt av testerna.

Om ni inte har den kunskapen i organisationen, kan du ta hjälp av en extern aktör.

Exempel på seriösa aktörer som erbjuder tester och analyser:

Assessio

Psykologisk metod