Processen vid rekrytering

En bra rekrytering är en chans för dig som chef att utveckla din verksamhet. Lyckade rekryteringar kräver visserligen mycket resurser, men de mindre lyckade kräver ännu mer.

En strukturerad process

För att hitta rätt medarbetare när du ska rekrytera, behöver du följa en strukturerad process. En lyckad rekrytering kan ta tid, men är oftast värt det i längden.

De olika stegen i en rekrytering är:

 1. Undersök behoven.
 2. Formulera en kravprofil.
 3. Marknadsför.
 4. Första urval.
 5. Första intervjuer.
 6. Andra urval.
 7. Eventuella tester.
 8. Slutintervju.
 9. Referenstagning.
 10. Anställning.

Räkna med att hela processen tar cirka tolv veckor.

Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering är en träffsäker och jämlik metod. Metoden innebär att de kompetenser ni har identiferat i behovsanalysen, och formulerat i kravprofilen, vägleder er genom alla steg i rekryteringsprocessen.

De kompetenser ni valt ut och formulerat styr vilka sökande som ska intervjuas, vilka frågor ni ska ställa på intervjun, vilken typ av tester ni ska göra och vilka frågor ni ska ställa till referenser.

En av vinsterna med kompetensbaserad rekrytering är att ni slipper färgas av era personliga preferenser eller förutfattade meningar. Alla som går igenom processen behandlas på samma sätt, får samma frågor och bedöms på samma grunder. Handfasta tips för olika faser i processen hittar du på våra sidor om kravprofilen och anställningsintervjun.

Ta hjälp av andra

Identifiera vilka personer du behöver i processen, och involvera dem tidigt.

Här är några exempel på vad du kan behöva hjälp med, och vilka som kan hjälpa dig:

 • Behovsanalys: ta hjälp av de som vet vad tjänsten kräver.
 • Urval inför intervjuer: låt hr-avdelningen eller en rekryteringsfirma avlasta dig.
 • Intervjuer: ta med en kollega som kan anteckna och ställa följdfrågor.
 • Bedömningar: låt personer som varit med under behovsanalysen och har liknande kompetenser vara med och bedöma kandidaterna.

Employer branding

För att locka rätt sökande behöver du tänka på hur du presenterar dig själv och arbetsgivaren. Ta reda på vilka konkurrensfördelar ni har på arbetsmarknaden och vad som är viktigt för den målgrupp du vänder dig till.

Var ärlig och rak genom hela processen. Ingen vinner på att locka medarbetare på falska grunder.

Juridiken vid rekrytering

Det finns ett antal lagar som reglerar olika delar av en rekryteringsprocess. Här kan du läsa lite kort om dem.

Dataskydd vid rekryteringar

Ett exempel är Dataskyddsförordningen. Det är tillåtet att registrera och spara personuppgifter i ansökningar och intervjuanteckningar så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Om uppgifterna ska sparas under en längre tid inför framtida rekryteringar, krävs den sökandes samtycke.

Jämlika rekryteringar

Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen minskar risken att diskriminera sökande under processen. Men hur medveten och strukturerad du än är, finns det fallgropar som är lätta att hamna i.

Diskrimineringsombudsmannen har sammanställt en vägledning med konkreta checklistor för hur du undviker diskriminering genom hela rekryteringsprocessen.

Här hittar du vägledningen Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera.

Företrädesrätten

Efter uppsägningar på grund av arbetsbrist kan vissa uppsagda medarbetare ha rätt till företrädesrätt till återanställning när det dyker upp en vakans. Det kan också gälla en säsongsarbetare som varit anställd i mer än sex månader under de senaste två åren, eller varit anställd två säsonger i rad.

Mer om företrädesrätten hittar du i paragraf 25 i lagen om anställningsskydd.