Kravprofil

Kravprofilen är utgångspunkten för alla delar av rekryteringsprocessen. Den säkerställer att ni anställer på relevanta grunder, och tar reda på rätt saker under rekryteringens olika delar.

Behovs- och kravanalys

Innan du kan sammanställa kravprofilen behöver du göra en analys av de krav, behov och önskemål som är relevanta för den lediga tjänsten.

Intervjua kollegorna

Ta reda på vilka kompetenser och egenskaper en person behöver för att kunna göra jobbet bra och passa in i arbetsgruppen. Det kan du göra genom att intervjua de kollegor, medarbetare och andra intressenter som kommer jobba tillsammans med den nya medarbetaren. De kan utgöra en rekryteringsgrupp, som du tar hjälp av i olika faser av processen.

Ta hjälp av vår checklista för exempel på frågor du kan ställa i dina intervjuer.

Se de långsiktiga behoven

Försök också blicka framåt och se vilka krav som kommer ställas framöver i organisationen. Arbetssätt och målsättningar kanske kommer förändras, och den nya medarbetaren behöver kunna möta dessa förändringar.

Formulera kravprofilen

Kravprofilen ska innehålla alla de önskemål och krav som är relevanta för jobbet. Se till att täcka in dessa sju olika områden:

  • Utbildningskrav.
  • Krav på erfarenhet.
  • Kunskapskrav, till exempel språk och IT-system.
  • Krav på färdigheter och förmågor.
  • Önskvärda egenskaper och beteenden.
  • Utvecklingspotential.
  • Medicinska och andra relevanta krav.

När du skapar kravprofilen behöver du säkerställa att kraven inte är diskriminerande, alltså att de utan sakliga skäl utesluter människor kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se faktarutan längre ned på sidan).

Det kan finnas önskemål i organisationen om att jämna ut fördelningen mellan olika kön, åldrar eller etnisk bakgrund bland medarbetarna. Det kan sällan uttryckas som ett krav utan att vara diskriminerande, däremot kan du i annonsen särskilt uppmuntra en viss grupp att söka.

Det kan också finnas önskemål om vissa värderingar och livsåskådningar, särskilt inom idéburna eller politiska organisationer.

Utforma annonsen

När du har en tydligt formulerad kravprofil, har du också början till en annons. Men förutom att beskriva er framtida medarbetare, behöver du förstås också berätta om själva jobbet.

Beskriv arbetsuppgifterna, ansvarsområdet och arbetsplatsen på ett attraktivt och heltäckande sätt. Lyft fram de fördelar du tror att den tilltänkta målgruppen lockas av, utan att försköna eller dölja något.

Undvik slentrianmässiga uttryck som ”stresstålig” eller ”många bollar i luften”. Den typen av uttryck betyder olika saker för olika personer. Om tjänsten och profilen är tydligt beskrivna, behövs inte den typen av tillägg.

Vad diskriminering är


Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning gäller förbudet mot diskriminering bara vid tillämpning av mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor.

I föräldraledighetslagen finns förbud mot missgynnande på grund av föräldraledighet.

Du kan läsa mer om detta på sidan Diskriminering i arbetslivet.