Fler nyheter
Offentlig sektor 7 september 2023

Skyddsrond för en trygg arbetsmiljö

Genom att identifiera potentiella risker på arbetsplatsen kan du förebygga olyckor och skapa en miljö där både personal och andra medborgare känner sig säkra.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, ingår ett helhetstänk kring skyddsronder. Att självklart åtgärda risker men också att följa upp, erbjuda utbildning och engagera medarbetare. Sammantaget leder det till både en långsiktig och hållbar säkerhetskultur på arbetsplatsen.

Arbetsmiljön måste vara trygg för alla

I offentlig sektor, där medborgarnas intressen och säkerhet står i fokus, samt där verksamheten ofta är i direkt kontakt med andra aktörer i samhället, är det särskilt viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö, just därför att den påverkar så många. En effektiv metod för att upptäcka och åtgärda potentiella brister är då att genomföra regelbundna skyddsronder. En skyddsrond är en systematisk och noggrann inspektion av arbetsplatsen för att identifiera faror, risker och brister. Målet är att förebygga olyckor, minimera hälsorisker och skapa en trygg arbetsplats för alla anställda och besökare.

Här är det viktigt för dig som chef att påminna dig om att du själv också är anställd. Din egen arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska kunna leda såväl medarbetare och verksamhet, som arbetsmiljöfrågor på ett hållbart vis. Ledarna har samlat kunskap, metoder och verktyg för Chefens arbetsmiljö som hjälper dig att bli en hållbar chef. Ta gärna inspiration av Anki Scherlin som brinner för chefers arbetsmiljö. I en intervju med Ledarna inom offentlig sektor uppmanar hon att Prioritera arbetsmiljön – även för chefer.

Tre perspektiv

Arbetsmiljö är ett brett område med tre huvudsakliga perspektiv – fysiskt, organisatoriskt och socialt.

Fysisk arbetsmiljö

Här ingår arbetsplatsens utformning och ergonomi. En förutsättning är att rätt utrustning finns tillgänglig, att den är i gott skick och att medarbetarna har tillräcklig kunskap om hur man använder den. En annan aspekt är ljud, ljus, temperatur och ventilation. Finns störande ljud eller höga bullernivåer? Är arbetsplatsen tillräckligt ljus, utan bländande effekter? Hur upplevs temperaturen och luftkvaliteten? Här ingår även säkerhetsrutiner och nödutrymning. Är alla medarbetare medvetna om rutinerna, och vet de vad de ska göra i en nödsituation?

Organisatorisk arbetsmiljö

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetsplatsen är strukturerad och organiserad. Vilka förväntningar finns på chefer och medarbetare när det gäller vad och hur mycket som ska åstadkommas? Är det rimligt i förhållande till arbetstid och resurser? I vilken grad upplevs arbetsuppgifter varierade och meningsfulla? Är roller, ansvarsområden och befogenheter tydligt formulerade? Hur delas information inom organisationen, och finns det tydliga kommunikationskanaler?

Social arbetsmiljö

Här sätts fokus på relationer och kommunikationsmönster. Det handlar om hur ni interagerar med varandra, och hur ni samarbetar. Inom ledarskapet blir det särskilt viktigt att följa upp hur chefer hanterar och styr arbetsgrupper samt stödjer sina medarbetare. Ett annat område är hur konflikter hanteras, samt hur involverade medarbetare är i beslut. En positiv social arbetsmiljö främjar trivsel, samarbete och gemenskap, medan en negativ kan leda till konflikter, mobbning och isolering.

Arbetsgivarens roll och ansvar

De tre nämnda områdena ingår i det ansvar som alla arbetsgivare har enligt lagen, och som beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. I ansvaret ingår att återkommande undersöka och följa upp risker i skyddsronder. För att få ut mest möjligt av skyddsronden och bygga en positiv arbetsmiljö på lång sikt, bör en utförlig dokumentation av identifierade risker och brister göras. Följ sedan upp med åtgärder och se till att ansvariga för åtgärderna är tydligt definierade. Planera in skyddsronderna när det passar er verksamhet, gärna vid samma tid varje år. Inkludera medarbetarna i processen, genom att uppmuntra dem att ta upp potentiella risker och genom att hålla en levande dialog om er arbetsmiljö.

Ett lagarbete där det finns råd och stöd

Som företrädare för arbetsgivaren är du ytterst ansvarig – vilket kan verka överväldigande vid en första anblick – men tanken är naturligtvis inte att du ensam ska göra allt arbete. I stället är arbetsmiljön i högsta grad ett lagarbete där många aktörer har en roll i att bygga en kultur, struktur och organisation som prioriterar de här frågorna.

Det finns mycket stöd att få i form av mallar, checklistor och utbildningsmaterial. Ledarna har bland annat formulerat en konkret checklista för dig som behöver reda ut dina egna ansvarsområden och kunskapsbehov, se Klargör ditt arbetsmiljöansvar. Suntarbetsliv.se är en annan aktör som erbjuder omfattande stöd, till exempel OSA‑kollen som är ett särskilt verktyg för organisatorisk och social arbetsmiljö, något många upplever är svårare att greppa än den fysiska.

Medarbetarna har ett visst ansvar, till exempel att påtala om de ser risker, men också att följa rutiner och föreskrifter i sitt eget arbete. Skyddsombud, som ska finnas i alla organisationer med mer än fem anställda, är nyckelpersoner som du bör kroka arm med. De har ofta gedigen kunskap och stort intresse i ämnet, och om ni jobbar tillsammans kan ni skapa en riktigt bra arbetsmiljö för alla.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?