Demokratiordning

Demokratiordning för medlemmarnas kommunikation på webben. Fastställd av ordinarie föreningsstämma den 13-14 april 2012.

Detta dokument beskriver arbetssätt som stämman fastställt för hur Ledarna inom privat tjänstesektors webbsidor med olika funktioner ska användas för föreningens verksamhet. Webben nås via ledarna.se, och kan användas för följande primära syften och aktiviteter:

 • Val till föreningsstämma
 • Rådgivande omröstningar
 • Öppen debatt
 • Information

Val till föreningsstämma och eventuella fyllnadsval

Val till föreningsstämma inklusive fyllnadsval ska utföras på webben enligt föreningens stadgar samt instruktioner för valberedningen med följande förtydliganden och regler.

 • Valet genomförs som en sluten omröstning där avgiven röst inte kan ändras under omröstningsperioden. Möjligheten att rösta via webben styrs per automatik efter den omröstningsperiod som föreningens stadgar och valberedningen annonserar.
 • Valet genomförs med hjälp av elektronisk röstlängdskontroll.
 • Det ska finnas minst ett öppet debattforum för att alla medlemmar under hela valperioden ska kunna ställa öppna frågor till alla kandidater. Valberedningen ansvarar för uppstart av val och debattforum.
 • Det ska finnas ett öppet debattforum för varje kandidat där alla medlemmar kan ställa öppna frågor till kandidaten och endast den enskilde kandidaten kan svara.
 • Alla kandidater ska presenteras på en särskild informationssida på webben. Denna särskilda informationssida ska länka till respektive kandidats egen profilsida.
 • Valet avgörs enligt antalsprincipen att flest röster av antalet angivna röster vinner. Om två eller flera kandidater till sista platsen som stämmoombud har samma röstantal avgörs valet med lottning som utförs av föreningens revisorer.
 • Valet genomförs på sådant sätt att medlemmarna röstar fram hela eller delar av sitt eget förslag till föreningsstämma. Det vill säga, varje medlem ska kunna rösta på en eller flera kandidater till föreningsstämman, dock maximalt det antal som stämman ska innehålla.
 • Styrelsen använder webben för att publicera slutgiltiga resultatet av valet.

Rådgivande omröstningar

Under verksamhetsåret kan styrelsen besluta om rådgivande omröstning.

 • Styrelsen ansvarar för omröstningen
 • Omröstningen kan annonseras via e-post.
 • Omröstningen genomförs under valfri tidsperiod.
 • Omröstningen genomförs som en öppen omröstning med möjlighet att ändra avgiven röst under omröstningsperioden.
 • Styrelsen använder webben för att publicera resultat av omröstning samt styrelsens beslut.

Öppen debatt

Styrelsen eller ansvarig utgivare kan fatta beslut om öppen debatt i valfri fråga gällande föreningens eller Ledarnas verksamhetsområde.

 • Ett debattråd startas och medlemmarna kan delta fritt med inlägg.
 • Moderator har rätt att ta bort inlägg som strider mot svensk lagstiftning eller fastställda debattregler enligt nedan.
 • Ansvarig utgivare för webben är styrelsens ordförande.
 • Alla medlemmar har förslagsrätt på öppna debatter. Förslag skickas via webben eller till föreningsordförande eller någon ledamot i föreningens styrelse.
 • Om inga nya inlägg gjorts i ett aktuellt debattråd på två månader stängs och arkiveras debatten.

Information

Styrelsen ska använda webben som ett av sina två primära verktyg för information till
föreningens medlemmar. Det andra verktyget är ett återkommande nyhetsbrev.

 • Styrelsen har gemensamt ansvar för information på webben, ordförande är ansvarig utgivare för webben och kan därmed också fatta beslut om publicering på webben.
 • Styrelsen kan adjungera publiceringsrätt av information, t ex till en webbredaktör. Adjungeringen skall vara skriftlig.