Föreningsstämma 2022

Den 11 december 2022 har Ledarna inom privat tjänstesektor föreningsstämma. Föreningen har stämma vart tredje år.

Handlingar

Föreningsstämma Ledarna inom Privat Tjänstesektor 11 december 2022

Protokoll LPT stämma 11 december 2022.pdf

Dagordning

Dagordning

§ 1 Stämman öppnas

§ 2 Val av mötespresidie:

a) Mötesordförande

b) Sekreterare

c) Justeringsmän tillika rösträknare

§ 3 Upprop och fastställande av röstlängd

§ 4 Stämmans formella utlysande

§ 5 Fastställande av dagordning.pdf

§ 6 Fastställande av arbetsordning

§ 7Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019, verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsberättelse 2021

§ 8Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning 2019, balans- och resultaträkning 2020 och balans- och resultaträkning 2021.

§ 9Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse 2019, revisorernas berättelse 2020 och revisorernas berättelse 2021  

Revisorberättelse tillägg 2021.pdf

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Förslag om ändring i föreningens stadgar

§ 12 Motioner till stämman

§ 13 Information från styrelsen

§ 14 Fastställande av arvoden
a) Arvoden för styrelse och revisor
Valberedningens förslag arvoden styrelse revisor.pdf

b) Arvoden för valberedning
Styrelsens förslag för valberedningens arvoden.pdf

§ 15 Fastställande av budget samt föreningsavgift
Fastställande av medlemsavgift.pdf

§ 16 Val av föreningsordförande 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 17 Val av kassör 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 18 Val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter i turordning 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 19 Val av en revisor och en revisorssuppleant 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 20 Val av valberedning 2022-2025
Val av valberedning 2022-2025.pdf

§ 21 Valinstruktion till valberedningen
Valinstruktion för valberedning_nyversion20221103.pdf

§ 22 Val av, ombud utöver föreningsordförande, till Ledarnas kongress.

Val av, ombud utöver föreningsordförande, till Ledarnas kongress 2022_2025.pdf

§ 23 Fastställande av antal ombud till nästa ordinarie stämma
Fastställnde av antal ombud till nästa stämma.pdf

§ 24 Föreningsstämman avslutas