Föreningsstämma 2022

Den 11 december 2022 har Ledarna inom privat tjänstesektor föreningsstämma. Föreningen har stämma vart tredje år.

Handlingar

Föreningsstämma Ledarna inom Privat Tjänstesektor 11 december 2022

Dagordning

Dagordning

§ 1 Stämman öppnas

§ 2 Val av mötespresidie:

a) Mötesordförande

b) Sekreterare

c) Justeringsmän tillika rösträknare

§ 3 Upprop och fastställande av röstlängd

§ 4 Stämmans formella utlysande

§ 5 Fastställande av dagordning.pdf

§ 6 Fastställande av arbetsordning

§ 7Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019, verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsberättelse 2021

§ 8Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning 2019, balans- och resultaträkning 2020 och balans- och resultaträkning 2021.

§ 9Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse 2019, revisorernas berättelse 2020 och revisorernas berättelse 2021

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Förslag om ändring i föreningens stadgar

§ 12 Motioner till stämman

§ 13 Information från styrelsen

§ 14 Fastställande av arvoden
a) Arvoden för styrelse och revisor
Valberedningens förslag arvoden styrelse revisor.pdf

b) Arvoden för valberedning
Styrelsens förslag för valberedningens arvoden.pdf

§ 15 Fastställande av budget samt föreningsavgift
Fastställande av medlemsavgift.pdf

§ 16 Val av föreningsordförande 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 17 Val av kassör 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 18 Val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter i turordning 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 19 Val av en revisor och en revisorssuppleant 2022-2025
Valberedningens förslag till ordförande kassör ledamöter suppleanter och revisorer.pdf

§ 20 Val av valberedning 2022-2025
Val av valberedning 2022-2025.pdf

§ 21 Valinstruktion till valberedningen
Valinstruktion för valberedning_nyversion20221103.pdf

§ 22 Val av, ombud utöver föreningsordförande, till Ledarnas kongress.

Val av, ombud utöver föreningsordförande, till Ledarnas kongress 2022_2025.pdf

§ 23 Fastställande av antal ombud till nästa ordinarie stämma
Fastställnde av antal ombud till nästa stämma.pdf

§ 24 Föreningsstämman avslutas