Fler nyheter
Teknik & Motor 4 februari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Teknikföretagen

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Teknikföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Teknikföretagen, har tecknat ny överenskommelse gällande allmänna villkor i Tjänstemannaavtalen med Teknikarbetsgivarna och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag.

• Ledarna och Teknikföretagen är nu överens om nytt avtal om allmänna anställningsvillkor.

• Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 och därefter tillsvidare.

• Det centrala Samarbetsavtalet, innehållande bla regler om lönebildning, är inte förändrat och fortsätter gälla tillsvidare så löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.

• Parterna är överens om att ytterligare utökad delpensionspremie om 0,4 % per den 1 november 2020.

Vi är också överens om att fortsätta arbetet i den partsgemensamma arbetsgruppen
”Hållbara chefer-Best Practice”.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

HANTERINGEN VID UPPNÅDD PENSIONSÅLDER
Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 (ändringar gällande åldersgränser för pension) har parterna enats om följande:

Borttagande av inskränkning i rätten till sjuklön
Tidigare har avtalet innehållit regeln att tjänsteman som fyllt 65 år, inte haft rätt till sjuklön efter 15:e kalenderdagen i en sjuklöneperiod, om inte en särskild överenskommelse ingåtts om detta mellan arbetsgivaren och tjänstemannen. Den regeln har nu tagits bort.

Avtalet har tidigare även innehållit möjligheten för arbetsgivare att ingå en överenskommelse om att tjänsteman som fyllt 60 år när hans anställning påbörjas inte ska ha rätt till sjukersättning efter 15:e kalenderdagen i en sjuklöneperiod. Även den regeln har nu tagits bort.

Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder
Den tidigare regeln om att anställningen per automatik och utan skriftlig underrättelse upphörde när tjänstemannen fyllde 67 år tas bort.

I stället införs en reglering som innebär att arbetsgivaren eller tjänstemannen med ett skriftligt besked kan avbryta anställningen vid utgången av den månads som tjänstemannen fyller 68 år (från den 1 januari 2023, 69 år).

En sådant skriftligt besked ska lämnas senast två månader i förväg och anställningen upphör en månad efter att beskedet har lämnats.

Avtal om avsättning till delpension
Parterna är överens om avsättning av premie till s.k. deltidspension motsvarande en avsättning om 0,4 procent från och med 1 november 2020. Av dessa 0,4 procent belastar 0,2 procent avtalsvärdet det första halvåret och 0,2 procent avtalsvärdet det andra halvåret. Detsamma gäller enligt andra kollektivavtal för tjänstemän på Teknikarbetsgivarnas och TEKOs område.

Arbetsgrupper

Hållbara chefer
Parterna har enats om att den partsgemensamma arbetsgruppen ”Hållbara Chefer-Best Practice” fortsätter sitt arbete och uppdras bland annat att se över texterna i Samarbetsavtalet.

Mer information
Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Nina Åkervall, bransch- avtalsansvarig Ledarna, nina.akervall@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se