Demokrati inom föreningen

Så här ser den demokratiska organisationen ut inom Ledarna Teknik & Motor.

Ledarna består av 19 branschföreningar och alla medlemmar är kopplad till en branschförening. Vilken förening du tillhör beror på vilket avtalsområde du verkar inom. Teknik & Motors avtalsområde är Teknikföretagen, MAF och TEKO.

Teknik & Motor består av sju underavdelningar;

Alla medlemmar får inbjudan till respektive avdelnings årsmöte där styrelse för avdelningen samt stämmoombud väljs.

Föreningsstämma

Stämman är föreningens högst beslutande organ där stadgar, motioner och val till föreningsstyrelse och kongressombud sker. Stämman hålls vart fjärde år.

Nominering till föreningsstyrelsen kan göras både via avdelningen men också av klubb eller person direkt till valberedningen via Teknik & Motors webbplats.
Nu kan du nominera till valberedningen

Ledarnas kongress

Ledarna har kongress vartannat år och vart fjärde år väljer kongressen förbundsstyrelse. Nominering till förbundsstyrelsen kan göras av förening, klubb eller person via Ledarnas webbplats. Det är bara branschföreningarnas kongressombud som deltar på kongressen.

Alla medlemmar är välkomna att skicka in motioner både till branschföreningens stämma och till kongressen.

Demokratin inom Ledarna Teknik & Motor