Stämma 2024

Medieledarnas stämma 2024 hölls 18 april i Stockholm.

Protokoll

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare

6. Föreningens verksamhetsberättelse
a) 2022
b) 2023

7. Föreningens bokslut
a) 2022
b) 2023

8. Revisorernas berättelse
a) 2022
b) 2023

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Förslag från styrelsen
Förslag på formalisering av stadgar 2021
Stämman 2021 tog beslut om nya stadgar, och nu formaliseras beslutet i protokollet.
Stämman fastställer stadgar för Medieledarna tagna 2021-11-24 enligt bilaga

11. Motioner
Inga motioner har inkommit.

12. Fastställande av arvoden
a) Valberedningens förslag arvoden styrelse, revisor
b) Styrelsens förslag arvode valberedning

13. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningsavgift
a) Verksamhetsplan 2024 - 2025
b) Budget 2024-2025
c) Föreningsavgift
   Oförändrad avgift, 39 kr, föreslås

14. Val av
a) föreningsordförande
b) ledamöter
c) suppleanter
d) revisorer och revisorsuppleanter
Två revisorer och två revisorsuppleanter på två år
Valberedningens förslag

15. Val av valberedning
Tre personer på två år, varav en är sammankallande

16. Val av ombud till Ledarnas kongress
Styrelsen föreslås få mandat att utse ombud

17. Stämman avslutas