Stämma 2024

Medieledarnas stämma 2024 hålls 18 april i Stockholm. Här kommer alla handlingar inför stämman att finnas

Dagordningen är preliminär och kan komma att ändras före stämman.

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare

6. Föreningens verksamhetsberättelse
a) 2022
b) 2023

7. Föreningens bokslut
a) 2022
b) 2023

8. Revisorernas berättelse
a) 2022
b) 2023

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Förslag från styrelsen
a) Förslag på formalisering av stadgar 2021
Stämman 2021 tog beslut om nya stadgar, och nu formaliseras beslutet i protokollet.
Stämman fastställer stadgar för Medieledarna tagna 2021-11-24 enligt bilaga
b) Förslag på valinstruktion

11. Motioner

12. Fastställande av arvoden
a) Valberedningens förslag arvoden styrelse, revisor
b) Styrelsens förslag arvode valberedning

13. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningsavgift
a) Verksamhetsplan 2024 - 2025
b) Budget 2024-2025
c) Föreningsavgift

14. Val av
a) föreningsordförande
b) ledamöter
c) suppleanter
d) revisorer och revisorsuppleanter
Två revisorer och två revisorsuppleanter på två år

15. Val av valberedning
Tre personer på två år, varav en är sammankallande

16. Val av ombud till Ledarnas kongress

17. Stämman avslutas