Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Lönegaranti

Den statliga lönegarantin betalar lön till arbetstagare som är anställda hos en arbetsgivare som går i konkurs eller som är under företagsrekonstruktion om företaget inte kan betala.

Konkursförvaltaren, eller rekonstruktören, fattar beslut om du har rätt till lönegaranti och i så fall hur mycket. Länsstyrelsen betalar ut ersättningen från lönegarantin. Du ska anmäla ditt krav på ersättning från den statliga lönegarantin till konkursförvaltaren eller rekonstruktören i företagsrekonstruktion.

För att en arbetstagare ska ha rätt till lönegaranti finns regler om olika tidsfrister.

Lönegarantin omfattar följande lönekrav som en arbetstagare kan ha:

 • Lön som tjänats in under de senaste tre månaderna innan konkurs-/rekonstruktionsansökan kom in till tingsrätten.
 • Lön som beräknas enligt särskild beräkningsgrund (provision, bonus) och som förfallit inom tre månader innan konkurs-/rekonstruktionsansökan.
 • Lön som tjänats in under tiden mellan ansökan och beslut om konkurs/rekonstruktion.
 • Lön för tiden inom en månad efter beslut om konkurs/rekonstruktion.
 • Lön under uppsägningstiden (uppsägningstid enligt LAS gäller) för tiden senare än en månad från konkursbeslutet om arbetstagaren inte utför arbete (om arbetstagaren utför arbete får han eller hon lön av konkursboet). En förutsättning är dock att arbetstagaren står till arbetsmarknadens förfogande. Det är därför viktigt att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen omgående när uppsägning skett.
 • Fordringar som är tvistiga (arbetsgivaren och arbetstagaren är inte överens om fordran och/eller storleken) och som tjänats in tidigare än tre månader före konkurs-/rekonstruktionsansökan. Dessutom krävs att facklig förhandling begärts inom fyra månader från fordrans förfallodag och att konkurs-/rekonstruktionsansökan lämnats in inom två månader från tvisten avgjorts genom till exempel överenskommelse eller dom.
 • Semesterlön och semesterersättning som vid tidpunkten för konkurs-/rekonstruktionsansökan står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret. Man kan få lönegaranti för högst fem sparade semesterdagar. Det avser de fem semesterdagar som sparats under det föregående intjänandeåret (i förhållande till det år konkursansökan görs), och som alltså tjänats in året innan det. Exempelvis om innevarande intjänandeår är från den 1 april 2013 till den 31 mars 2014 så ersätts den semesterersättning som tjänats in under detta år och intjänandeåret 1 april 2012 till den 31 mars 2013 av lönegaranti, samt högst fem sparade dagar för intjänandeåret 1 april 2011 till den 31 mars 2012.
 • Konkursförvaltaren/rekonstruktörens beslut om lönegaranti kan överklagas till tingsrätten inom tre veckor från det att du fick del av beslutet.

Vd och lönegaranti

Även en vd har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. Däremot har dock inte arbetstagare som själv eller tillsammans med en nära anförvant äger en väsentlig andel i företaget och har ett bestämmande inflytande över dess verksamhet rätt till lönegaranti.

I mindre och medelstora företag är det inte ovanligt att vd även är en förhållandevis stor aktieägare i företaget. Det kan då vara bra att känna till dessa regler som innebär att vd som har en väsentlig ägarandel inte har rätt till lönegaranti i en obeståndssituation.

Lönegarantins begränsningar

Det finns vissa begränsningar för ersättning som betalas enligt lönegarantin.

 • Du kan få maximalt fyra gånger det prisbasbelopp som gäller när tingsrätten beslutar om konkurs eller rekonstruktion i ersättning från den statliga lönegarantin.
 • Prisbasbeloppets storlek hittar du bland annat på scb.se
 • Rätten till lönegaranti omfattar längst en sammanlagd tidsperiod om åtta månaders anställningstid.
 • Fordran på uppsägningslön ersätts enbart enligt uppsägningstider enligt LAS.
 • Arbetstagare som är delägare och genom sitt delägarskap har bestämmande inflytande över företaget, till exempel en arbetstagare som både är delägare och vd, har inte rätt till lönegaranti.
Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem