Fler nyheter
Offentlig sektor 4 juli 2023

Att leda i en komplex organisation

Uppdraget som chef i offentlig sektor har flera inbyggda och till viss del motsägelsefulla aspekter – rollen är helt enkelt både och, i flera avseenden.

Både snabba förändringar och långa perspektiv. Både företräda det offentliga och vara neutralt opartisk. Både aktivt driva verksamheten inom eget ansvarsområde och mer passivt följa de folkvaldas beslut. För många av oss som trivs i offentlig sektor är det just komplexiteten som lockar. Men att vara chef i en komplex verksamhet innebär också utmaningar.

Att verka opolitiskt i en politiskt styrd verksamhet

En av utmaningarna är att hantera det delikata förhållandet mellan politiker och tjänstemän, vilket är något som forskaren Anna Cregård undersökt i olika sammanhang. Hon har haft flera uppdrag i universitetsvärlden och är idag förvaltningschef på Högskolan i Borås. Under sin tid som lektor på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet gjorde hon en intervjustudie om betydelsen av relationen mellan förvaltningarnas chefer och den politiska ledningen i kommuner. Studien visade att ett grundläggande förtroende är viktigt för att samarbetet ska fungera. Även om kommunchefen ska vara anställd helt oavsett politisk tillhörighet, betydde en tillitsfull relation till ledande politiker mycket. Det syntes bland annat i det faktum att många chefer inom förvaltningarna slutade efter maktskiften, ibland efter ett eget beslut och ibland efter att de ”köpts ut” eller blivit uppsagda. I sådana lägen gäller det alltså för chefer att hitta rätt balans mellan å ena sidan den offentliga sektorns viktiga principer om likabehandling, saklighet och opartiskhet, och å andra sidan respekt för demokratiskt valda företrädare och att bygga förtroendefulla relationer med dem.

Tillit – en utgångspunkt eller ett resultat?

En annan forskare som arbetat mycket utmaningen för chefer när det gäller komplexiteten i organisation och ledarskap i offentlig sektor är Stefan Tengblad, professor på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. I ett av hans senaste projekt uppmanade han till eftertanke och reflektion kring tillitsbaserad styrning, som länge varit en uttalad ambition inom offentlig sektor, bland annat i samband med den statliga Tillitsdelegationens arbete. Tengblad menar att uppdraget i många offentliga verksamheter är så komplext och utmanande att det inte räcker med tillit för att klara det. Om man i stället skapar en styrning som utgår från uppdragets kärna och sedan ser till att tillräckliga resurser finns på plats så blir den eftersträvansvärda tilliten ett resultat snarare än en utgångspunkt.

Meningsfullt att bidra till allas bästa

För många som arbetar i offentlig sektor är möjligheten att vara med och påverka samhället en stark drivkraft och också det som gör jobbet extra meningsfullt. Att kunna bidra till en positiv utveckling för näringsliv, föreningar och de som bor och verkar i en kommun eller region har ett stort värde. Eftersom kommunal verksamhet dock ofta berör så många, kommer också många ha åsikter. Det som vissa uppfattar som en positiv utveckling, innebär ibland en negativ förändring för andra. Som chef måste man då genomföra fattade politiska beslut, även om de innebär förändringar som många inte gillar. Här möter chefer i offentlig sektor ofta en utmaning, där de ur medborgarnas perspektiv tenderar att vara lika med politikens företrädare. Det här var en utmaning som bland andra forskaren Agneta Blom lyfte under sin tid som lektor och docent i statskunskap vid Örebro universitet.

Fortsätt reflektera och diskutera

En komplex utmaning kan inte lösas med en enkel snabbfix. Bättre är att närma sig frågan tillsammans med andra, ta del av varandras tankar och erfarenheter och gemensamt hitta en väg att hantera olika situationer som uppstår. Genom att resonera med andra som befinner sig i olika roller, både på tjänstemannasidan och inom den politiska sfären, kan viktiga lärdomar dras och möjliga förhållningssätt visa sig.

Ledarna har tidigare skrivit om olika aspekter på detta ämne. Vill du ha fler infallsvinklar kan du till exempel läsa mer om Agneta Bloms forskning på området. Andra tips är artiklar om några av skillnaderna som finns mellan offentlig och privat sektor och om för- och nackdelar med tillitsbaserat ledarskap. Som underlag för diskussion med dina chefskollegor eller medarbetare kan du använda vår beskrivning av fem vanliga chefsdilemman.