Stämma 2017

Den 5-6 oktober 2017 höll Ledarna inom Processindustrin föreningsstämma, som är föreningens högst beslutande organ.

Läs ett inslag från en medlem som deltog på stämman 2017

Vad innebär det att vara stämmoombud?

Att vara stämmoombud är både lärorikt, spännande och intressant. Du är med och fattar beslut om vilken inriktning din branschförening ska ha de kommande fyra åren. Till årets stämma ska 25 ombud väljas utöver styrelsen. Val av ombud sker utifrån nomineringar, som i sin tur sker via valkretsarindelningar. Till varje ombud ska det även väljas suppleanter.

På ordinarie föreningsstämma, äger rum vart fjärde år, tas beslut om bland annat:

  • godkännande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 2013-2016
  • godkänna revisonsberättelse 2013-2016
  • ev. nya stadgar
  • ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
  • fastställa budgetramar och avgifter för medlemmarna och eventuell maximal avgiftshöjning under kommande stämmoperiod för ledarna inom Processindustrin.

I enlighet med Ledarna inom Processindustrin grundstadgar, § 2 ska föreningsstämman:

  • välja ordförande, kassör, övriga ledamöter (5 st.) i föreningsstyrelsen samt 3 suppleanter, 2 revisorer och suppleanter för dessa.
  • välja 4 st till valberedning samt utse sammankallande.
  • Behandla inkomna motioner

Du som känner att det vore lärorikt, spännande och intressant att vara med från start, kan nominera dig själv eller någon annan som ombud.

Är du intresserad av att delta kan du anmäla ditt intresse till foreningar@ledarna.se