Ekonomisk hållbarhet – en fördjupning

En ekonomiskt hållbar utveckling säkerställer att det kapitalistiska systemet bygger på regenerativa, återskapande, faktorer snarare än extraherande.

Viktiga områden är bland andra:

  • Mutor och korruption. Mutor och korruption skadar samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens. Därför behöver vi arbeta aktivt för att förebygga det.
  • Etiska investeringar. Att organisationens pengar investeras hållbart, så kallat SRI (sustainable responsible investment), är bland det viktigaste du kan göra för att maximera den positiva påverkan.
  • Skatt. Genom att betala skatt bidrar vi och ger tillbaka till det samhälle vi är en del av. Både som privatpersoner och organisationer.
  • Levnadslön. Ekonomisk hållbarhet handlar delvis om att bekämpa fattigdom. En viktig del av det är att lönen ska täcka de grundläggande behov som en familj har av mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning och sjukvård med mera. Det kallas för levnadslön.

Grön ekonomi och tillväxt

Grön tillväxt bygger på antagandet att man kan frikoppla den globala tillväxten (BNP) från nyttjandet av världens naturresurser och på så sätt möjliggöra fortsatt ekonomisk tillväxt. Studier visar dock att de ökade klimatförändringarna och behovet om att nå Parisavtalets mål om att den genomsnittliga temperaturen inte ska nå över 1,5 graders höjning, står i vägen för att det ska vara möjligt. En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans livsbetingelser förbättrassamtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar. En grön ekonomi har låga kolutsläpp, utnyttjar resurser effektivt och är socialt inkluderande. Den ekonomiska modellen lanserades 2008 av FN-organet UNEP.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är en ekonomisk utveckling utformad för att gynna såväl företag som samhälle och miljö. Till skillnad från den linjära ekonomiska modellen som det kapitalistiska systemet idag utgörs av – en modell som kan benämnas ”från vagga till grav” eller ”take-make-waste” – är den cirkulära ekonomin återskapande, regenerativ. Idén är att istället arbeta ”vagga till vagga” där man gradvis eller helt kopplat bort tillväxt från konsumtion av ändliga resurser genom att ställa om till ökat återbruk och återvinning.

Cirkelflöde som beskriver cirkulär ekonomi.

Beskrivning av hur cirkulär ekonomi kan se ut: Råmaterial och återvinning -> hållbar design -> tillverkning/återverkning -> användning/återanvändning -> insamling -> återvinning.

Ekodesign och nya affärsmodeller

En av hörnstenarna för hållbar utveckling är övergången från produkt till tjänst: Genom att hyra ut en stol, istället för att sälja den, skapas samma eller ökat värde. Det innebär i praktiken en utveckling av nya affärsmodeller som styr och uppmuntrar till att tillfredsställa behov och önskemål på nya sätt. Genom att jobba med innovation och tjänstedesign kan vi både effektivisera användandet och minska resursanvändningen.

Designarbetet kan också vara avgörande för att förlänga produktens livscykel och möjligheten att reparera och återvinna den. Ekodesign handlar alltså om att göra en produkt eller tjänst attraktiv och samtidigt minimera dess miljöpåverkan och maximera affärsinverkan över hela livscykeln genom att designa ett cirkulärt system omkring den.