Social hållbarhet – en fördjupning

I en hållbar utveckling har alla människor samma rättigheter och möjligheter till ett gott liv.

Idag visar forskningen att det globala välståndet ökar samtidigt som barnadödligheten och fattigdomen minskar. Men det är inte hela sanningen: Globala orättvisor och ojämlikhet ökar. Vi ser ökad polarisering och motsättningar både på internationell och nationell nivå, många gånger orsakat av eskalerande klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Därför behöver de sociala aspekterna av hållbarhetsarbetet alltid prioriteras både på individ- och samhällsnivå. Det kan handla om:

  • Människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan människor.
  • Att alla människor känner sig inkluderade, oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning.

Viktiga områden för att säkerställa social hållbarhet är bland andra:

  • Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Alla sociala hållbarhetsfrågor grundar sig i de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi behöver sträva efter att respektera dem, inte bara på vår egen arbetsplats utan också hos våra leverantörer. Det handlar till exempel om rätten att organisera sig, lika lön för lika arbete, minimiålder för arbete och att inte behöva bli diskriminerad eller tvingad att arbeta.
  • Arbetsmiljö. Arbetsmiljön är både fysisk och psykosocial. Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning upplever var tredje sysselsatt hälsoproblem kopplade till sitt arbete. Sifos rapport Så mår svenska arbetstagare visar att en tredjedel har varit sjukskrivna på grund av sitt mentala välbefinnande. Som chef har du en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö.
  • Mångfald, jämställdhet och inkludering. Att ta tillvara på människors olikheter, att jobba för lika rättigheter och möjligheter, och att skapa en inkluderande arbetskultur,  är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter. Det handlar om att ta vara på fördelarna med mångfald på arbetsplatsen och att följa diskrimineringslagen. Men känslan av inkludering hänger också ihop med nivån av välmående bland medarbetarna. Att arbeta med mångfald, jämställdhet och inkludering gynnar inte bara din verksamhet utan också samhället på lång sikt. Läs mer på våra sidor om Mångfald, jämställdhet och inkludering.
  • Produktsäkerhet. Produkter ska produceras med omtanke om människor och miljö, vara säkra och fria från farliga kemikalier.