Skillnader i anställning – Danmark/Sverige

Här hittar du en lista med de tio vanligaste frågeområdena hos Lederne. Observera att du alltid bör kontakta Ledarna eller Lederne för att få individuell rådgivning, eftersom listan inte är komplett och svaren kan förändras mycket beroende på särskilda omständigheter.


1. Rätt till ersättning vid sjukdom 

Dansk rätt:

I Danmark har du som tjänsteman rätt till full lön vid sjukdom.

Svensk rätt:

Kan man inte arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall betalar arbetsgivaren ersättning i form av lagstadgad sjuklön under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden. Sjuklönen beräknas genom att sjukavdrag görs från lönen för varje timme man är frånvarande. Den första dagen man är hemma från arbetet räknas dock som karensdag och för den dagen betalas ingen ersättning ut. Sjuklönen för de följande ersättningsdagarna i sjuklöneperioden är 80 procent av lönen, oavsett hur hög lönen är.

Är man fortsatt sjuk efter 14 kalenderdagar så har man rätt till sjukpenning från Försäkringskassan istället för lagstadgad sjuklön. Sjukpenningen är knappt 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten de första 364 dagarna. Årsinkomst över f.n 333 700 kronor ger inte rätt till sjukpenning. Efter 364 dagar kan sjukpenning lämnas med knappt 75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Med stöd av kollektivavtal kan kompletterande ersättningar lämnas under sjukfrånvaron.


2. Rätt till veckovila

Dansk rätt:

I Danmark har man inom vissa områden bestämmelser om vila. Arbetstid ska förläggas så att den anställde får en dygnsvila om 11 timmar inom varje 24-timmars period. Inom varje 7-dygnsperiod ska den anställde ha rätt till ett ledigt dygn, som ska ligga i direkt anslutning till en ledig dag.

Svensk rätt:

Även i Sverige finns det bestämmelser i Arbetstidslagen om dygnsvila och veckovila. Dygnsvilan innebär en skyldighet för arbetsgivare att ge möjlighet till minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Arbetstidslagens bestämmelse om veckovila syftar till att ge ett grundskydd för att alla arbetstagare regelbundet får sin ledighet för veckovila. Veckovilans minimigräns är bestämd till 36 timmar och den ska såvitt möjligt förläggas till veckoslut (dvs. lördagar och söndagar samt intilliggande nätter). Lagen kräver inte att den sammanhängande veckovilan ska infalla helt regelbundet, utan bara att den ska erhållas i varje period om sju dagar.  Det är möjligt att göra avsteg från dessa bestämmelser genom kollektivavtal.


3. Arbetstid/övertid

Dansk rätt:

Det finns inte någon lagstadgad rätt till övertidsersättning i Danmark utan detta är reglerat i kollektivavtal eller enskilda överenskommelser. Arbetstidsdirektivet gäller i dessa frågor.

Svensk rätt:

Det finns inte någon lagstadgad rätt till övertidsersättning i Sverige utan detta är reglerat i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Många tjänstemän har dock några extra semesterdagar istället för betald övertid.

4. Rätt till ledighet för studier

Dansk rätt:

I Danmark har du ingen rätt till ledighet för studier såvida inte du träffat överenskommelse om det.

Svensk rätt:

I Sverige har arbetstagare rätt enligt lag till behövlig ledighet för utbildning. Arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren för att ha rätt till ledighet för utbildning.


5. Uppsägning under semesterperiod

Dansk rätt:

Arbetsgivaren har, med viss varselskyldighet, rätt att förlägga semester under uppsägningstid. Om en anställd arbetsbefrias under uppsägningstiden anses det samtidigt som underrättelse om varsel om att semester läggs ut. 

Svensk rätt:

Arbetsgivaren får inte förlägga semesterledighet under uppsägningstiden utan arbetstagarens medgivande. Om semester redan har beslutats, vid en uppsägning som beror på arbetsbrist, har arbetstagaren rätt att få semsterbeslutet upphävt.

Arbetsgivaren kan dock alltid lägga ut semester under sådan del av uppsägningstiden som överstiger 6 månader.


6. Uppsägningstider för tjänstemän

Dansk rätt:

Anställningstid vid uppsägningstidpunkten/uppsägningstid:

 • 5 månader: 1 månads
 • 2 år och 9 månader: 3 månader
 • 5 år och 8 månader: 4 månader
 • 8 år och 7 månader: 5 månader
 • Mer än 8 år och 7 månader: 6 månader

Svensk rätt:

Om inte mer förmånliga villkor för arbetstagaren är avtalade gäller som huvudregel följande minimikrav:

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge denne varit anställd.

Sammanlagd anställningstid vid uppsägningstidpunkten/uppsägningstid:

 • Oavsett anställningstid: minst en månad
 • Minst 2 år men kortare än 4 år: 2 månader
 • Minst 4 år men kortare än 6 år: 3 månader
 • Minst 6 år men kortare än 8 år: 4 månader
 • Minst 8 år men kortare än 10 år: 5 månader
 • Minst 10 år: 6 månader

Många kollektivavtal innehåller särskilda bestämmeler om uppsägningstider.


7. Avskedande

Dansk rätt:

Den som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan bli avskedad. Ett avskedande innebär att arbetstagarens anställning upphör utan uppsägningstid.

Svensk rätt:

Den som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan bli avskedad. Ett avskedande innebär att arbetstagarens anställning upphör utan uppsägningstid.


8. A-kasseregler

Dansk rätt:

I Danmark ska du vara medlem i en a-kassa för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Svensk rätt:

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar.

Grundförsäkringen (ersättningstak 320 kr/dag), betalas ut till personer som inte är medlemmar i a-kassan eller som inte har varit medlemmar tillräckligt länge för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Grundbelopp lämnas till den som uppfyller ett arbetsvillkor men som inte är medlem i en arbetslöshetskassa, eller är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till inkomstrelaterad ersättning. Grundbeloppet betalas ut tidigast från den dag du fyller 20 år.

Den andra delen är en frivillig, inkomstrelaterad försäkring. Inkomstrelaterad ersättning lämnas till den som varit medlem i en arbetslöhetskassa under minst tolv månader och efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan uppfyllt ett arbetsvillkor (ersättningstak 680 kr/dag).

Kravet på arbetsvillkor innebär att den som blir arbetslös måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader eller minst 480 timmar fördelat på sex sammanhängande månaders arbete (minst 50 timmar/månad), de senaste 12 månaderna före arbetslösheten.

Arbetslöshetsersättning betalas ut som dagpenning under högst fem dagar per vecka (måndag-fredag). I kollektivavtal kan det finnas rätt till ytterligare ersättning vid arbetslöshet. Ledarna erbjuder även en kompletterande inkomstförsäkring.


9. Rätt till tilläggsförsäkring

Dansk rätt:

I Danmark har du rätt till tilläggsförsäkring om du har rätt till dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen och tecknat en tilläggsförsäkring.

Svensk rätt:

Ledarna erbjuder möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar till den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet. Det går att försäkra inkomster upp till 120 000 kr per månad under maximalt 200 dagar. Läs mer här


10. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Dansk rätt:

Utgångspunkten är att arbetsgivaren endast har omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Svensk rätt:

En arbetsgivare som överväger att säga upp en arbetstagare måste undersöka om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren innan uppsägningen sker. Omplacering ska normalt ske om det finns lediga arbeten som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för.

Uppdaterat: 2014-01-14

Kontakta oss!

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem