Pension för anställda inom kommun och region

I dag finns två olika pensionsavtal för anställda inom kommun och region. Vilket du omfattas av beror på vilket år du är född.
 • Du som är född 1986 eller senare omfattas av AKAP-KL.
 • Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av KAP-KL.

Det kan finnas enskilda arbetsgivare som tillämpar AKAP-KL för alla anställda, oavsett vilket år de är födda. Om du är osäker på vad som gäller för dig, fråga din arbetsgivare.

Den 1 januari 2023 byter AKAP-KL namn till AKAP-KR. Fler än tidigare kommer att omfattas av det nyutvecklade pensionsavtalet AKAP-KR. KAP-KL kommer dock att finnas kvar.

Läs mer på OFR:s webbplats: Samlad info om nyheterna i pensionsavtalen för kommun- och regionsektorn 

Vad AKAP-KL innebär

Fram till den 31 december 2022 finns AKAP-KL som är ett så kallat avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal vilket betyder att din arbetsgivare betalar in ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss del av din lön. Beloppet som betalas in motsvarar 4,5 procent på lön upp till och med 44 375 kronor per månad, och 30 procent på den del av lönen som överstiger 44 375 kronor per månad upp till 177 500 kronor per månad för år 2022.

Du väljer själv hur kapitalet ska placeras. Du kan välja traditionell försäkring eller fonder bland de valbara försäkringsbolagen. Du gör valet via Valcentralen eller Pensionsvalet beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Från den 1 januari 2023 nyutvecklas AKAP-KL och byter namn till AKAP-KR och pensionsavsättningen höjs med 1,5 procentenheter. Från årsskiftet ändras också reglerna för hur du kan ta ut avgiftsbestämd del i den kommunala tjänstepensionen.

Läs mer på OFR:s webbplats: Samlad info om nyheterna i pensionsavtalen för kommun- och regionsektorn

AKAP-KR – 1 januari 2023

Från den 1 januari 2023 byter AKAP-KL namn till AKAP-KR och fortsätter som tidigare att vara ett avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal vilket innebär att din arbetsgivare betalar in ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss del av din lön. Beloppet som betalas in motsvarar 6procent på lön upp till och med 46 438 kronor per månad, och 31,5 procent på den del av lönen som överstiger 46 438 kronor per månad upp till 185 750 kronor per månad för år 2023. Det innebär att avsättningen till pension är 1,5 procentenheter högre än i pensionsavtalet AKAP-KL.

Du väljer själv hur kapitalet ska placeras. Du kan välja traditionell försäkring eller fonder bland de valbara försäkringsbolagen. Du gör valet via Valcentralen eller Pensionsvalet beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Alla som idag år 2022 omfattas av AKAP-KL kommer automatiskt att börja omfattas av AKAP-KR från den 1 januari 2023.

Läs mer om vilka som kommer att omfattas av AKAP-KR respektive KAP-KL under rubriken Vad händer från den 1 januari 2023?

Du hittar mer information hos OFR: Skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KR.

Från den 1 januari 2023 träder nya regler i kraft om hur du kan ta ut din pension. Läs mer om de nya uttagsreglerna längre ner under rubriken Ändrade regler för hur du kan ta ut din pension.

Podd om förändringarna

Ledarnas pensionsspecialist Erica Ropero samtalar med Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på OFR, som varit med och förhandlat fram det nyutvecklade pensionsavtalet.

 

Vad KAP-KL innebär

Pensionsavtalet KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. Det är en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension.

I den del som är avgiftsbestämd avsätts ett belopp som motsvarar 4,5 procent av din lön, upp till 177 500 kronor per månad för år 2022. Du kan själv välja om pengarna ska placeras i fonder eller en traditionell försäkring, och vilket av de valbara försäkringsbolagen som ska förvalta dem. Du gör valet via Valcentralen eller Pensionsvalet beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med. Om du inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension. Den avgiftsbestämda pensionen börjar du tjäna in från 21 års ålder.

Den förmånsbestämda delen av pensionen börjar du tjäna in när du fyllt 28 år och den gäller den eventuella del av lönen som överstiger 44 375 kronor upp till 177 500 kronor för år 2022. Den förmånsbestämda pensionen garanterar en viss procentandel av din genomsnittliga slutlön i pension, beroende på hur länge du har omfattats av avtalet, utöver den avgiftsbestämda delen.

Det är de nio åren före pension som är viktiga. En övergripande förklaring är att man räknar ut ett genomsnitt av de fem bästa årslönerna men bortser från året du går i pension och året innan det. Om anställningstiden varit kortare används de årslöner som finns vid beräkning. Om pensionsunderlaget som man räknat fram är högre än 7,5 inkomstbasbelopp, vilket år 2022 motsvarar 44 375 kronor, så finns ett förmånsbestämt intjänande.

Om du slutar din anställning innan du går i pension räknas en livränta ut på liknande sätt.

För att du ska få tillgodoräkna dig full pension krävs att du varit anställd i avtalsområdet under 30 år.

För att ingen ska gå miste om ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension kommer KAP-KL att finnas kvar för vissa även efter årsskiftet. Läs mer om vilka som fortsätter att omfattas av KAP-KL under rubriken Vad händer från den 1 januari 2023?

Läs mer på OFR:s webbplats: Samlad info om nyheterna i pensionsavtalen för kommun- och regionsektorn

Ändrade regler för hur du kan ta ut din pension

Lägsta åldern för när du kan ta ut pensionen och kortast uttagstid ändras i samtliga pensionsavtal som har avgiftsbestämd del (AKAP-KR, KAP-KL och PFA).

 • Från den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del tidigast från 60 år. Fram till den 31 december 2022 är det 55 år.
 • Från den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del under kortast tid av 10 år. Fram till och med den 31 december 2022 är det 5 år.

De gamla reglerna kan dock tillämpas om du ansöker om uttag före årsskiftet 2022/2023 och påbörjar uttag senast under 2023. Kontakta din försäkringsgivare för mer information.

Mer information finns på OFR:s webbplats: Ändrade regler för uttag av pension från och med 1 januari 2023.

Vad händer från 1 januari 2023?

Utöver ändrade uttagsregler sker följande.

Från den 1 januari 2023 omfattas flertalet med automatik av det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet AKAP-KR.

 • Du som idag omfattas av AKAP-KL (född 1986 och senare) börjar omfattas av AKAP-KR automatiskt.
 • Du som är född 1985 och tidigare och 2022 har KAP-KL, kommer att börja omfattas av AKAP-KR från den 1 januari 2023 om din månadslön är 44 375 kronor eller lägre. Du saknar också ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 31 december 2022. Läs mer om det på OFR:s webbplats: Vad gäller för mig som omfattas av AKAP-KR från och med 1 januari 2023. Där kan du också läsa om den extra avsättning du får till din pension om din lön ökar efter årsskiftet något av åren fram till år 2026.
 • Du som den 31 december 2022 omfattas av pensionsavtalet PA-KFS09 och är fullt arbetsför börjar omfattas av AKAP-KR den 1 januari 2023. Har du tilläggspremier enligt bilaga 2 i PA-KFS09 kommer du att få tilläggspremier även i AKAP-KR. Byter du jobb och får en ny arbetsgivare den 1 januari 2023 eller senare upphör rätt till tilläggspremier såvida du inte kommer överens med din nya arbetsgivare om att behålla dem. Är du sjukskriven vid årsskiftet har du kvar PA-KFS09 som tidigare tills du blir fullt arbetsför igen. Läs mer om det hos OFR: Viktiga pensionsnyheter från och med 1 januari 2023 för dig som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet.

KAP-KL kommer att finnas kvar för en del, bland annat för att de som påbörjat ett intjänande till förmånsbestämd pension inte ska tappa det. Det är först efter årsskiftet som du får besked från din arbetsgivare om du fortsätter att omfattas av KAP-KL från och med den 1 januari 2023.

 • KAP-KL fortsätter att gälla för dig som har en anställning den 31 december 2022 och den 1 januari 2023 med en fast månadslön som överstiger 44375 kronor inklusive fasta lönetillägg den 31 december 2022. Detta är en nyutveckling av parterna under hösten 2022.
 • KAP-KL gäller även för dig som saknar en sådan lön den 31 december 2022 men tidigare har haft högre lön som gett ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension beräknat den 31 december 2022. Läs mer på OFR:s webbplats: Vad gäller för mig som fortsätter omfattas av KAP-KL från och med 1 januari 2023.

Byter du jobb vid årsskiftet där du avslutar din anställning någon gång under sista kvartalet 2022 och börjar en ny anställning under första kvartalet där ett glapp uppstår mellan anställningarna behöver du ha en intjänad förmånsbestämd pension i en så kallad livränta för att få behålla KAP-KL. Det räcker alltså inte med en lön över 44 375 kronor.

Du som fortsätter att omfattas av KAP-KL enligt ovan kommer att ges möjlighet att byta från KAP-KL till AKAP-KR och få extra avsättning till din pension om bytet görs före den 31 maj 2023. Det är först under våren 2023 du får vetskap om du berörs av detta. Informationen får du av din arbetsgivare alternativt KPA Pension eller Skandia som din arbetsgivare valt för att administrera pensionen.

Våren 2023 kommer mer information. Läs mer på OFR:s webbplats: Vad gäller för mig som fortsätter omfattas av KAP-KL från och med 1 januari 2023.

Du som också fortsätter att omfattas av KAP-KL är:

 • Du som är född 1957 eller tidigare.
 • Du som till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL.
 • Du som senast 31 december 2022 beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R).

Omfattas du av någon av dessa tre ovanstående punkter kommer du inte att kunna välja AKAP-KR.

Arbetstagare som är sjuka med sjukersättning eller arbetsskadelivränta utreds under hösten 2022 och information om denna grupp kommer senare.

Mer information finns på OFR:s webbplats: Samlad info om nyheterna i pensionsavtalen för kommun- och regionsektorn.

Räddningstjänstens särskilda avtalspension SAP-R

För dig som är anställd före den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som tidigare, men med förbättringar. Du läser mer om det hos OFR: Avtal klart: Utveckling av SAP-R samt ny lösning för räddningstjänsten

Räkna på din pension

På minpension.se kan du få din alldeles egna pensionsprognos, baserad på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Frågor och svar

Ja, även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Du kan fortsätta att vara medlem precis som tidigare, eller välja att byta till ett passivt medlemskap.

Det passiva medlemskapet är begränsat jämfört med det ordinarie, som passiv medlem får du bland annat:

 • Möjlighet att behålla de flesta försäkringar du eventuellt har tecknat hos Trygg-Hansa fram tills du fyller 67 år (70 år vid ordinarie medlemskap). Logga in på trygghansa.se/ledarna och läs mer.
 • Tidningen Chef.
 • Tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen.
 • Möjlighet att boka semesterboende till förmånliga priser.

Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 35 kronor i månaden och faktureras halvårsvis i förskott.

Skriv ut ansökan för passivt medlemskap och skicka in den via kontaktformuläret.

Observera att du inte kan ha kvar ditt förtroendeuppdrag för Ledarna när du övergår till passivt medlemskap.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.