19. Bredda jämställdhetsdiskursen

Inlämnad av

Arbetsgruppen för jämställdhet inom Ledarnas Aspirantuppdrag och Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Ett attraktivt fackförbund för alla

Ledarnas vision är att alla ska ha en bra chef. I det förbundspolitiska programmet slås fast att för att få de bästa cheferna så behöver bilden av vem som kan vara chef breddas och utvecklas. För att hantera chefsförsörjningen behöver normer utmanas och synen på chefskapet förnyas. Alla människors lika värde är en grundläggande värdering för Ledarna. Vi vill att samhället ska präglas av respekt för människors olikheter och att alla ges förutsättningar och möjligheter att utveckla sina talanger och färdigheter. Vi vill vara ett attraktivt fackförbund för alla och för att nå dit behöver vi arbeta aktivt med inkludering.

Bredda jämställdhetsdiskursen

Hela jämställdhetsdiskursen utgår från två kön, vilket gör att de som identifierar sig bortom kategorierna kvinna och man osynliggörs. En person som lever heteronormativt har privilegiet att inte behöva lägga energi på risker med att bryta just heteronormer. För att jämställdhetsarbetet inte ska stjälpa transpersoners möjligheter och rättigheter, behöver det inkludera alla människor oavsett kön. På så sätt kan analysen innehålla flera kön, flera sexuella läggningar och flera genus.

Inkludera en mångfald av könsidentiteter och sexualiteter

Sociologen och filosofen Michel Focault menade att vi måste befrias från etiketter, eftersom definitioner begränsar människor. Vi håller med om att målet bör vara att ta oss dit. Samtidigt ser vi att ett gemensamt språk och begreppsförståelse gör det lättare att få syn på normerna. Begreppen ändras hela tiden. Fokus bör därför inte ligga på begreppen utan på vilka heteronormer som exkluderar och hur arbetsplatsen kan inkludera en mångfald av könsidentiteter och sexualiteter.

Vidga normer kring identitet

Det viktigaste för en organisation som ska nå jämställdhet på det här området är att granska sina egna normer utifrån ett queert perspektiv. Varje sammanhang har sitt eget normsystem och sin egen organisationskultur. Arbetet med organisationskultur bör fokusera på att vidga normer kring identitet snarare än att alla ska “komma ut”. En ökad medvetenhet om normer och organisationskultur ger goda möjligheter att stärka det goda samt förändra det som exkluderar. Här tror vi att det är viktigt att erbjuda tillfällen för kompetensutveckling och dialog. Det är också viktigt att det här arbetet ses som allas vårt ansvar oavsett hur vi identifierar oss.

Erkänn ett tredje juridisk kön

Sveriges diskrimineringslagstiftning har redan erkänt ickebinära transpersoner som en grupp som bör skyddas mot diskriminering. Samtidigt har vi ett juridiskt system som diskriminerar ickebinära personer, då denna grupp är den enda som inte har tillgång till ett juridiskt kön som stämmer överens med deras könsidentitet. I en process där Sverige nyligen granskades i FN:s råd för mänskliga rättigheter rekommenderas Sverige att utreda införandet av ett tredje juridiskt kön . En lagändring skulle ge alla människor möjlighet att själva få ange ett juridiskt kön som stämmer bättre överens med ens könsidentitet. Personer som befinner sig bortom eller mellan tvåkönsnormen skulle inte längre tvingas in i ett binärt system en inte tillhör.

Vi har valt att lyfta den här motionen till kongressen då vi ser att det här är ett arbete vi alla behöver och har nytta av att göra på olika nivåer inom vårt förbund. Hur kan vi arbeta aktivt för att vara ett fackförbund där alla känner sig välkomna och inkluderade? De beslut som vi föreslår förpliktigar till vidare översyn av hur vi jobbar med könskategorisering och hur vi kommunicerar kring könstillhörighet och identitet.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna ska utreda möjligheten att driva frågan om inrättande av ett tredje juridiskt kön.
  • att Ledarna granskar sina normsystem och sin organisationskultur utifrån ett queert perspektiv i syfte att vidga normer kring identitet.
  • att Ledarna tar fram och genomför en utbildning i att bredda jämställdhetsdiskursen för förtroendevalda och anställda.