3. Gemensam upphandling av system för videomöten

Inlämnad av

Medieledarna

Bakgrund

Under den pågående pandemin har Ledarna centralt, samt merparten av föreningarna, alltjämt kunnat fortsätta verksamheten med hjälp av olika videomötessystem. Detta har lett till en effektivisering av möten, rationaliseringar i form av uteblivna resor till möten, positiva miljöeffekter samt en avsevärd demokratisering av föreningsverksamheten.

Ledarna centralt använder en upphandlad videolösning för sina möten, men överlåter åt föreningarna att använda gratislösningar alternativt de videolösningar arbetsgivarna tillhandahåller. Gratisalternativ till videoplattformar lämnar mycket övrigt att önska när det gäller säkerhet, integritet och risk för spridning av data. Att använda arbetsgivarens lösning har såväl etiska som praktiska konsekvenser. Det finns all anledning för en facklig organisation som Ledarna att inte låta den fackliga verksamheten pågå i verktyg som ägs, kontrolleras och rättighetshanteras av arbetsgivaren. Hur ska Ledarna kunna garantera medlemmarnas integritet när arbetsgivaren äger inspelningen?

Det finns flera fördelar med en gemensamt upphandlad lösning:

  • Videomöten ökar den personliga säkerheten under pandemin
  • Videomöten ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att delta i föreningsverksamheten.
  • Videomöten sänker resekostnader avsevärt
  • Videomöten sänker miljöpåverkan avsevärt.
  • Videomöten gör det möjligt för Medieledarna att engagera betydligt fler i hela landet i styrelse- och utskottsarbeten
  • Videomöten gör det möjligt att visa presentationer och dela dokument
  • Videomöten gör det möjligt till grupparbete på distans
  • Videomöten har en inspelningsfunktion gör det möjligt att ha betydligt mycket bättre dokumentation, och stöd för det administrativa föreningsarbetet.

Eftersom Ledarna centralt använder ett videomötessystem vore det önskvärt att föreningarna gavs möjlighet att använda samma system för att möjliggöra ett kortare avstånd mellan kansli, förbundsstyrelse, utskott samt medlemsföreningarna.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna upphandlar ett videomötessystem som Ledarna och föreningarna kan använda gemensamt.