6. Ledarna – för ett hållbart mötesliv

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Möten är en viktig del av arbetslivet och del i många företags/organisationers framgång. På många arbetsplatser upptar mötestiden cirka 20 % eller mer. För chefer oftast betydligt högre andel. Möten ger avtryck i verksamheten både för mötesledaren och mötesdeltagaren. Oavsett för vem påverkas chefen.

Pågående pandemi har gett oss ett nytt möteslandskap där vi alla kan vara behjälpta av en utvecklad möteskultur som föreslås. Stödet ska ses som ett stöd för samtliga chefer och ledare. Oavsett anställd, förtroendevald eller medlem.

Fördelar med medveten möteskultur är att:

  • effektiva möten frigör tid
  • ökar delaktigheten vilket ökar motivation och prestation
  • ger minskad stress och ohälsa
  • möjliggör snabbare implementering av förändringsprocesser

Oftast är det chef eller annan person i ledande befattning som leder mötet. Möten ska precis som det goda ledarskapet kännetecknas av tydlighet, delaktighet och dialog.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att ge kansliorganisationen i uppdrag att ta fram ett effektivt och kärnfullt ramverk för effektiva möten.

  • att ge kansliorganisationen i uppdrag att föreslå när olika mötesformer, fysiskt, digital och hybrid, bäst används.