34. Ledarna för framtiden?

Inlämnad av

Ledarna inom staten

Bakgrund

Dagens organisationsstruktur med fristående, självständiga branschföreningar har funnits sedan 1980-talet. Frågan är om denna form är bästa sättet att möta framtiden?

En mogen och insiktsfull organisation vågar hela tiden granska sig själv. Ledarna som är både en facklig och en intresseorganisation för och med chefer som medlemmar är tämligen unik i Sverige. Ledarna har kunnat hålla fanan högt i många år, varit chefens röst i samhället, setts som en respekterad part av arbetsmarknadens parter och arbetsgivarorganisationer. Många medlemmar har känt sig sedda och bekräftade av Ledarna, har fått hjälp och stöd vid behov. Medlemmar har valt att engagera sig i det demokratiska arbetet och tagit förtroendevalda poster inom Ledarna, tex i branschföreningar eller som fackliga företrädare på arbetsplatsen. Ibland har en och samma person valt att ta båda rollerna. Under senare tid vittnar dock flera om motståndet och utmaningarna att finna nya förtroendevalda, att säkerställa en succession där yngre och nya medlemmar väljer att engagera sig. Många tycker det räcker att ha ett medlemskap, en försäkringslösning som hjälper om det ”skiter sig” i anställningen av en eller annan orsak. Andra väljer medlemsskapet för att få ta del av Ledarnas digra utbud som kompetensutveckling och stöd utan att för den skull vilja engagera sig mera. Så hur kan vi säkerställa att Ledarna som organisation är bäst rustad att möta framtida utmaningar? Och hur kan vi säkerställa att organisationen skapar bäst medlemsnytta?

Ytterligare argument som talar för en översyn är det kommande EU-direktivet om minimilöner som direkt påverkar arenan för Ledarna. Hur, vet vi inte i skrivande stund, mer än att det kan innebära stora förändringar för den svenska modellen för kollektivavtal. Även detta måste belysas, utredas ur olika perspektiv för att konkret landa i något förslag på hur vi som facklig organisation möter detta för våra medlemmar.

Gör vi det genom att bevara det vi har? Eller kan vi justera, göra nytt och annorlunda?

Vi som för närvarande är förtroendevalda och engagerade har ett ansvar att bygga för framtiden. Flera av oss närmar sig pensionsstrecket – tittar vi på fakta och medelålder bland medlemmar ligger den relativt högt, vilket är naturligt eftersom de flesta av Ledarnas medlemmar inte är chefer i unga år. Men tittar på vi på förtroendevalda och kongressombud är det stora flertalet 55+ och äldre. Bra eller dåligt? Nej, det handlar inte om det, det handlar mer om mognad och självinsikt att våga prata om vad vi efterlämnar till kommande yngre generationer. För att förändra en struktur, en organisation måste också få ta sin tid där faktaunderlag tas fram och analyser görs av dessa för att lägga fram väl underbyggda beslutsunderlag. Utredningar med tillhörande analys för att därefter förändra stadgar och regelverk som formar dagens Ledarna i syfte att skapa framtidens Ledarna. Det är dags nu, vi har länge förhalat, länge skjutit upp och valt att behålla den befintliga organisationsstrukturen för den känner vi igen, den kan vi.

Möjligen är det så att vi landar i att dagens organisation är den bäst lämpade att möta framtiden. Men, tänk om det finns saker vi kan göra bättre? Justeringar som gör att vi skapar ett attraktivt och värdeskapande Ledarna för framtidens medlemmar och inte en mossig 80-talsorganisation!

Vågar vi?

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn över organisation, demokratisk struktur, finansiering och stadgeförändringar mm för att skapa ett Ledarna för framtiden.

  • att översynen speglar för- och nackdelar med befintlig organisation, demokratisk struktur och finansiering samt för- och nackdelar med andra former samt belysa hur EU-direktivet om minimilöner påverkar Ledarna.

  • att förbundsstyrelsen får i uppdrag att redovisa översynens resultat med förslag på utveckling och eventuell förändring till senast kongressen 2024.