14. Omorganisera Ledarna

Inlämnad av

Ledarna inom vård och omsorg

Bakgrund

Ledarnas medlemmar inom offentlig verksamhet påtalar ofta att Ledarna som fackförbund är osynliga på lokal och regional nivå. Medlemmarna hänvisas till digitala kontakter, chefsrådgivning etc. Detta är ett utmärkt upplägg som möjliggör en snabb och effektiv kontakt med Ledarna men den lokala närvaron saknas stort och det innebär att vi förlorar många medlemmar, både nuvarande och presumtiva till konkurrerande fackförbund. Många medlemmar inom LIVO vittnar om att man ofta känner sig exkluderad som facklig medlem i förhållande till andra fackförbund på den egna arbetsplatsen. För att kunna ge våra medlemmar rätt stöd och med god kvalité i utbudet är det nödvändigt att Ledarna tänker om och tänker nytt vad gäller den lokala/regionala närvaron. Våra medlemmar önskar att ha en kontaktperson som är lokalt/regional förankrad och som kan på ett professionellt sätt företräda medlemmen i medlemmens egna organisation. Nuvarande struktur inom Ledarna är inte tillräcklig. Pandemin har visat hur utsatta våra medlemmar inom vård och omsorg har varit och fortfarande är. Ledarna har bla haft seminarier angående chefers förutsättningar inom äldreomsorgen under rådande pandemi. Deltog gjorde representanter för LIVO, regeringen utredare angående äldreomsorgen Göran Johnsson samt Ledarnas ordförande Andreas Miller. Seminariet belyste hur viktig ledarskapet är för en god vård och omsorg och att stödet till chefer inom vård och omsorg måste utvecklas och förstärkas både på individuell och på gruppnivå. Vi som fackförbund har ett ansvar för att kunna ge våra medlemmar ett bra och professionellt stöd i en utsatt situation, detta innebär att vi som fackförbund inte kan överge våra medlemmar på det lokala och regionala planet vilket ofta upplevs då den lokala förankringen saknas.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att Ledarna genomför en grundlig analys av behovet av regional och lokalt stöd till Ledarnas medlemmar inom berörda föreningar samt tar fram ett förslag på hur närvaron kan öka och bli mer ändamålsenlig utifrån medlemmarnas behov och önskemål.