26. Strategisk plan för jämn spridning av ålder i förbundsstyrelsen

Inlämnad av

Isabella Piva Hultström, Marcus Nilsson, Jeanette Mikkelsen

Bakgrund

Som ett led i det uppdrag som förbundsstyrelsen under året tilldelat aspiranterna i aspirantuppdraget att vara med och förnya demokratin inom ledarna, har problematiseringen kring begreppet ålder och ålderism uppkommit.

Aspiranterna delades in i x antal grupper där varje aspirant fick välja tillhörighet till en arbetsgrupp och dess begrepp att arbeta fram förslag kring.

Gruppen ”ålder” var en av dessa som de tre motionärerna i denna motion valde att arbeta med.
Ledarna som organisation har idag många unga ledare inom sina olika branschorganisationer, flera inom offentlig sektor och inom vård- och omsorg.

Under arbetets gång har motionärerna bland annat noterat att många unga ledare inom de egna nätverken inte ser någon fördel med att vara anslutna till ledarna. Många känner inte till ledarnas arbete, varken centralt eller inom de olika branschorganisationerna. De vet ofta inte vilket typ av stöd de kan få och många är fortfarande anslutna till sina professionsanknutna fackliga organisationer.

Sammantaget har ledarna mycket att göra för att knyta till sig fler unga ledare. Få dem att se fördelar med att inte bara bli och vara medlemmar utan också vilja engagera sig för att skapa bättre förutsättningar för den egna rollen.

Att den egna förbundsstyrelsen speglar medlemmarna är viktigt för att få medlemmar att känna tillhörighet. God spridning av kompetens, erfarenhet, ålder och kön med mera är en framgångsfaktor för vilken organisation som helst.

Inom näringsliv och flertalet stora statliga bolag används kvotering som ett verktyg för att få just bästa möjliga förutsättningar och ett bredare perspektiv på organisationens alla delar.
Motionärerna vill med denna motion lyfta vikten av en förbundsstyrelse som verkar för en ökad spridning av ledamöternas ålder, med särskilt fokus på yngre ledare.

En större andel yngre engagerade ledamöter är viktigt för en förbundsstyrelse och en organisation i framkant, som lever vidare och lockar till sig fler yngre medlemmar som också vill engagera sig.

Lika viktigt anser motionärerna det är att yngre ledarmöter har en andel äldre ledamöter och medlemmar som stöd- för mentorskap och erfarenhet. Att dessa två grupper möts och tillsammans arbetar för bästa möjliga förutsättningar för ledare runt om i landet är essensen med denna motion.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • Förbundsstyrelsen tar fram en strategisk plan för att på kort och lång sikt få en ökad spridning av ålder inom den egna styrelsen samt inom organisationen ledarna som helhet.

  • Förbundsstyrelsen ser över möjligheten till kvotering för att få en yngre andel ledamöter inom den egna styrelsen.