Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Som chef behöver du vara uppmärksam för att kunna agera i tid.

Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet. Men konflikter som inte hanteras tenderar att eskalera och leda till destruktiva beteenden som påverkar både verksamhet och arbetsgrupper negativt.

Podd om konflikthantering för chefer: Hantera konflikten medan den är liten.

Att ha olika idéer, åsikter och synpunkter är som regel något positivt i arbetsgrupper, eftersom det leder till en dialog om hur man på bästa sätt ska arbeta tillsammans. Verksamheter gynnas av att olika perspektiv lyfts fram för att finna de bästa lösningarna och för att ta de rätta besluten.

Det är lättare att hantera meningsmotsättningar på ett bra sätt, när mål, ramar och rollfördelning är tydlig och individerna i gruppen respekterar varandras olika expertis. När alla är villiga att lyssna på varandras ståndpunkter och omvärdera sina ställningstaganden behöver det sällan bli konflikter.

Vad är en konflikt?

Enligt Thomas Jordan, forskare i konflikthantering vid Göteborgs universitet, uppstår en konflikt när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.

Lägg dig i

Ju tidigare en konflikt hanteras, desto bättre är förutsättningarna att hitta en väg framåt.

I vissa fall är det en självklarhet att agera som chef. Det är du som har ansvar för att verksamheten fungerar och att medarbetarna har en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Du ska alltid hantera en konflikt när:

  • konflikten påverkar arbetsuppgifterna eller verksamheten negativt
  • konflikten påverkar arbetsklimatet i gruppen negativt
  • medarbetare ber om din hjälp att hantera konflikten
  • enskilda medarbetare påverkas negativt/mår psykiskt dåligt av konflikten.

Ibland kan det vara svårt att avgöra när du som chef behöver lägga dig i en konflikt. Du kan alltid fråga de inblandade vad som händer och om de behöver din hjälp att hitta en lösning.

Att förstå en konflikt

Om du har hanterat eller varit inblandad i konflikter kan du ha upplevt att parterna betett sig irrationellt. Det du trodde var grunden till konflikten visade sig kanske handla om något helt annat. 

För att förstå mekanismerna i en konflikt och förbereda dig inför att hantera den, kan du använda ABC-modellen (konfliktriangeln), som tagits fram av fredsforskaren Johan Galtung. Triangelns hörn representerar tre ingredienser som visar sig i alla konflikter, men tyngdpunkten förskjuts ju längre konflikten pågår.

Pyramid med konfliktens tre element i hörnen: Relation, beteende och sak.

Konflikttriangeln hjälper dig att förstå mekanismerna i en konflikt. Sak, beteende och relation utgör triangelns hörn.

C. Sakfrågan (Conflict)

C-hörnet fokuserar på konfliktens sakfrågor. Vanligtvis startar konflikter på grund av någon sorts oförenliga mål som har att göra med frågorna vad, vem och hur.

B. Beteende (Behaviors)

I B-hörnet ligger fokus på hur parterna driver konflikten, vilket bete­ende som respektive part använder sig av. Det kan handla om hur de kommunicerar med varandra, eller kanske helt undviker varandra. Beteenden innefattar också handlingar som parterna utför för att vinna och driva igenom sin vilja.

A. Attityder (Attitudes)

Triangelns A-hörn representerar parternas subjektiva upplevelser. Det handlar om deras tankar, känslor och vilja, men också om deras fantasier kring motparten, alltså vad jag tror att den andra känner, tycker, tänker. Konflikter som har sin tyngdpunkt här är betydligt mer utmanande att hantera, eftersom detta sällan är något parterna ger uttryck för eller något som är synligt för dig. När konflikten pågått en tid tenderar detta att helt överskugga sakfrågan som en gång var upphov till konflikten.

Verktyg: Analysera konflikt med ABC-modellen

Med hjälp av vårt verktyg kan du analysera en verklig konflikt.

Podd: Konflikthantering – tre angreppssätt

Chefscoachning

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Anlita våra chefscoacher.