Checklista – bli bra på hbtq-frågor

Du som chef har en viktig roll för att skapa en inkluderande arbetsplats där alla kan vara sig själva och säkerställa att ingen diskrimineras. Anta utmaningen och bli en regnbågschef: Var den som strategiskt driver hbtq-frågorna i din organisation. Till din hjälp har du vår checklista kring hbtq.

1. Utmana den egna världsbilden

Ofta får vi syn på normer först när någon bryter mot dem. Hur reagerar du som chef när dina medarbetare bryter mot en norm? Är du en person som vågar utmana normen eller reproducerar du den?

 • Lyssna på hbtq-personer för att lära dig av deras upplevelser i arbetslivet. Men kom ihåg att visa respekt och tänk igenom syftet innan du ställer frågor.
 • Håll dig uppdaterad om rätt ordval. Sätt dig in i ordens betydelse och försök förstå varför ett ord är att föredra framför ett annat. Ord och normer förändras över tid, och känner du dig osäker – kontakta någon som har kunskap. Det är viktigt att du förstår varför vissa ord används och andra inte. Det skapar trygghet och tillit i organisationen och förtroende för dig som chef om du kan förmedla detta och inte bara vilka ord som är rätt eller fel. RFSL har en bra begreppsordlista.

2. Skaffa dig kunskap om hbtq-frågor

 • Utbilda organisationen i frågor som rör hbtq. Vill ni på allvar skapa en inkluderande organisation så finns det mycket att läsa. RFSL erbjuder också en hbtq-certifiering som ger er verktyg att arbeta systematiskt med bemötande, inkludering och likabehandling.
 • Ha med en punkt på medarbetarsamtalen där alla får ge sitt perspektiv på hur de tycker organisationen jobbar med mångfalds- och hbtq-frågor.
 • Ställ frågor om upplevd inkludering i medarbetarundersökningar. 

3. Ett könsneutralt språk gör skillnad

En exkluderande jargong är alltid skadlig för arbetsmiljön. Som chef måste du reagera och agera direkt när det sker exkludering, och det gäller i alla situationer. Det är där och då normerna skapas. Personer som inte lever heteronormativt ska inte behöva begränsa sig eller sitt sätt att prata.

 • Skratta inte med i homo-, bi- eller transfobiska skämt. Var tydlig med att det är oacceptabelt och tala om varför.
 • Använd könsneutrala ord och utgå inte från att alla lever heteronormativt. Till exempel ”alla oavsett kön” istället för kvinnor och män, ”partner” och ”sambo” istället för fru eller make.
 • Prata om föräldraledighet istället för mamma- eller pappaledighet. Det inkluderar alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning och även de som adopterar.

4. Säkerställ ett inkluderande språk i ord och bild

Ett bra mål är att alla ska tilltalas av företagets kommunikation. Se därför över kommunikationen med normkritiska glasögon, både internt och externt.

 • Uppdatera dokument, policys och handlingsplaner som rör mångfald. Säkerställ att alla känner till dem och gå igenom dem vid nyanställningar.
 • Se till att blanketter och utvärderingar är könsneutrala och att det finns ett tredje könsalternativ, ”annat”, utöver man och kvinna.
 • Gå genom allt kommunikationsmaterial och granska språk, bildval och illustrationer.
 • Titta på bilder och text utifrån att en hbtq-person är mottagare.
 • Synliggör ert engagemang i lokala sammanhang, till exempel Pride, och ta upp hbtq-relaterade ämnen som är kopplade till verksamheten i olika sammanhang, exempelvis på intranät och webb.

5. Visa integritet och kvalitetssäkra bemötandet

En central del av en inkluderande organisation och ett inkluderande ledarskap är bemötande. Som chef är du en förebild som sätter normerna i organisationen. Du har förmånen och ansvaret att klargöra vilket förhållningssätt som ni ska ha till varandra.

 • Säkerställ att du agerar inkluderande i varje möte du har. I alla sammanhang har du möjlighet att uttrycka dig på ett sätt som får alla medarbetare att känna sig trygga, samtidigt som du kommunicerar företagets värdegrund.
 • Ge så många positiva signaler som möjligt för att visa din och organisationens inställning till hbtq-frågor. Prata om frågorna så positivt och naturligt som möjligt. Det ökar respekten och förtroendet för dig som chef.
 • Kvalitetssäkra bemötandet i organisationen, både internt och externt. Ta upp bemötandefrågor i utbildningar av olika slag – chefsutbildningar, kompetensdagar, introduktionsutbildningar. Alla som i sitt arbete möter kunder, medborgare, brukare och/eller medlemmar behöver utbildas för att kunna ge alla ett gott och likvärdigt bemötande.

6. Fysisk arbetsmiljö

Även den fysiska arbetsmiljön kan signalera antingen trygghet och öppenhet eller begränsningar för hbtq-personer.

 • Se till att toaletter är könsneutrala och att det finns tillgång till enskilt rum för ombyte om ni använder omklädningsrum.
 • Se över eventuell klädpolicy i verksamheten. Är den nödvändig? Är den tillräckligt flexibel för att innefatta transpersoner?

Källor

Regnbågschefen, Petra Elisson (2011)
En inkluderande organisation, Ledarna (2017)
Så skapar du en hbtq-vänlig arbetsplats, Unionen
100 steg mot ett öppnare arbetsliv, Fritt Fram (2007)
Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, Socialstyrelsen (2015) 
Catalyst LGBT QI

Bra poddar

Inkluderande ledarskap (17 min)
Mänskliga rättigheter i arbetslivet – en del av ledarskapet (41 min)

Bra länkar

RFSL
Diskrimineringsombudsmannen