Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Varsel

Ett varsel är en form av underrättelse eller information om en tilltänkt åtgärd. Begreppet varsel används inför olika typer av uppsägningar.

Varsel vid arbetsbrist

Arbetsgivaren är skyldig att varsla Arbetsförmedlingen om ett flertal anställda, minst fem, kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Ju fler som berörs av driftsinskränkningen, desto tidigare ska varslet läggas.

Syftet med varselreglerna är att förvarna arbetsmarknadsmyndigheterna så att de hinner planera och vidta de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för de som kommer att bli uppsagda.

En anmälan om varsel ska innehålla information som exempelvis:

  • Skälen till de planerade uppsägningarna
  • Antal arbetstagare som sägs upp och vilka kategorier de tillhör
  • När uppsägningarna kommer att äga rum

Det är inte säkert att varslet leder till uppsägningar i slutänden om arbetsgivaren lyckas hitta något sätt att undvika nedskärningarna eller träffa enskilda överenskommelser med berörd personal.

I Arbetsförmedlingens faktablad kan du läsa mer om varsel inför arbetsbristuppsägning

Varsel vid uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked

En arbetsgivare som har för avsikt att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl måste underrätta arbetstagaren och varsla den arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhör minst två veckor innan uppsägningen sker. När det gäller avsked ska istället underrättelsen och varslet lämnas minst en vecka i förväg.

Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren under förutsättning att detta begärs senast en vecka efter det att underrättelsen/varslet lämnades. Om överläggning har begärts får inte arbetsgivaren verkställa uppsägningen eller avskedet förrän överläggningen är avslutad.

Varslet syftar här till att informera berörda parter om den tilltänkta åtgärden och ge dessa en möjlighet till diskussion angående eventuella lösningar än uppsägning/avsked och utrymme att argumentera för sin ståndpunkt. 

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-03-02

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem