Hjälp att räkna fram lönefordran

För att kunna ta fram ett underlag för lönefordran behöver du ha tillgång till relevant dokumentation, som till exempel anställningsavtal och de senaste lönespecifikationerna.

I din fordran behöver du specificera dina krav gällande lön, semestersättning, bonus och utlägg. Här får du konkreta exempel på hur du gör beräkningarna.

Beräkna lön
Beräkna semesterlön
Beräkna semestertillägg
Beräkna semesterersättning
Bonus eller provision
Andra förmåner

Mall för lönefordran

Här hittar du mall för lönefordran

Utebliven lön

Om du inte fått betalt för alla dagar du arbetat, kan du beräkna lön per dag genom att ta månadslön x 12 / 365 = din lön per dag

Sedan tar du lön per dag x dagar du inte fått lön för = ditt lönekrav

Observera att det finns ett fåtal kollektivavtal där man räknar arbetade dagar och inte 365 dagar för att få fram lön per dag.

Utebliven semesterlön

Om du inte fått betalt när du haft semester måste du först kontrollera att du har rätt till betald ledighet. Semesterlagen förutsätter att arbete utförs under ett intjänandeår innan man har rätt till betald semester. Ibland träffas dock överenskommelse om förskottssemester. I kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser, till exempel om sammanfallande intjänande- och semesterår.

Om det inte framgår av din lönespecifikation hur många semesterdagar du tjänat in kan du använda detta räkneexempel:

Du anställs 1 januari år 2017. Företagets semesterår är 1 april–31 mars. Du har från 1 april 2017 till 31 mars 2018 lagstadgad rätt till 25 semesterdagar. Under intjänandeåret (1 april 2016 till 31 mars 2017) har du varit anställd i 90 dagar (januari, februari och mars 2017). Du har under dessa 90 dagar inte haft någon frånvaro som inte är semesterlönegrundande. Det ger dig rätt till 6,164 betalda semesterdagar, vilket avrundas till 7 dagar enligt nedanstående beräkningsmodell;

90 (anställningsdagar) minus 0 (frånvarodagar) dividerat med 365 (kalenderdagar) multiplicerat med 25 (semesterrätt) = 7 betalda semesterdagar.

Uteblivet semestertillägg

Semesterlön motsvarar aktuell månadslön plus ett semestertillägg.

Enligt semesterlagen

Om du inte omfattas av kollektivavtal, är det semesterlagen som gäller. Då är semestertillägget för varje betald semesterdag 0,43 % av månadslönen.

Din månadslön x 0,0043 x antal semesterdagar du inte fått semestertillägg för = krav på semestertillägg

Enligt kollektivavtal

Ta fram ditt kollektivavtal och kontrollera vad som gäller för dig.

I de allra flesta kollektivavtal inom privat sektor är semestertillägget 0,8 % av månadslönen.

Din månadslön x 0,008 x antal semesterdagar du inte fått semestertillägg för = krav på semestertillägg.

Utebliven semesterersättning

Semesterersättning motsvarar den semesterlön som tjänats in under en anställning och som du inte fått utbetald under anställningstiden. Om du har slutat din anställning och inte fått semesterersättning senast en månad efter anställningens upphörande räknas kravet enligt följande:

Semestersättningen motsvarar 4,6 % av månadslönen per dag alternativt månadslönen / 21 plus semestertillägget

Semesterersättning enligt semesterlagen

Semestertillägget är 0,43 % av månadslönen. Räkna ut semesterersättningen på ett av dessa sätt:

  • 0,0503 x månadslönen x antal innestående betalda semesterdagar = semesterersättning
  • Månadslön / 21 x antal innestående betalda semesterdagar = semesterersättning

Semesterersättning enligt kollektivavtal

Semestertillägget är 0,8 procent.
0, 054 x månadslönen x antal innestående betalda semesterdagar = semesterersättning

Bonus eller provision

Hur din bonus eller din provision ska beräknas framgår av det särskilda avtal du kommit överens om med din arbetsgivare.

Andra förmåner

Du kan ha rätt till ersättning för andra förmåner. Denna rätt kan framgå av ditt anställningsavtal, ibland kompletterat med en policy.