Förslag på arvoden

Förbundsstyrelsens förslag på arvoden. Kongressen 2024 fattar beslut om förslaget.

Valutskottets ersättning

Förbundsstyrelsen anser att ersättningen till valutskottet ska öka för att stå i proportion till mängden arbete som en gedigen process kommer att innebära. Arvodet ska förhålla sig till efterfrågad kompetens så väl som den förväntan förbundet har på valutskottets förmåga att arbeta fram ett välförankrat förslag. Förbundsstyrelsen har i arbetet med att ta fram nya nivåer ställt arvodena i relation till förväntad arbetsinsats i andra roller i förbundet samt det ökade stödet genom externa konsulter som rekommenderas.

Förbundsstyrelsen föreslår ett fast arvode per år, men rekommenderar kongressen att notera räkneexemplen som visar på hur arvodet kan ses i relation till arbetsinsatsen. År ett och två av mandatperiodens fyra år har valutskottet uppdraget att göra research och ta fram förslag på en väl avvägd styrelse. År tre och fyra har valutskottet normalt en begränsad arbetsinsats att göra med fokus på dokumentation, uppföljning samt att utse en ersättare från suppleanterna i händelse av att någon ledamot i förbundsstyrelsen avgår. I arvodesstrukturen är det därför rimligt att se på vad ersättningen som helhet för mandatperioden är.

Till ordförande rekommenderas ett arvode om 40 000 kr per år (tidigare 15 000 kr). Detta kan räknas om till att arvodet för år 1-2 är 65 000 kr per år och arvodet för år 3-4 är 15 000 kr per år.

Till vice ordförande rekommenderas ett arvode om 25 000 kr per år (tidigare 12 000 kr). Detta kan räknas om till att arvodet för år 1-2 är 38 000 kr per år och arvodet för år 3-4 är 12 000 kr per år.

Till varje ledamot (7 stycken) rekommenderas ett arvode om 18 000 kr per år (tidigare 8 000 kr). Detta kan räknas om till att arvodet för år 1-2 är 28 000 kr per år och arvodet för år 3-4 är 8 000 kr per år.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar

  • att ordförande i valutskottet får ett arvode på 40 000 kr per år.
  • att vice ordförande i valutskottet får ett arvode på 25 000 kr per år.
  • att varje ledamot får ett arvode på 18 000 kr per år.
  • att samtliga i valutskottet har förutom arvode även rätt till ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst när de genomför sitt uppdrag.
  • att ledamot som inte deltar i möten och arbetet kan förlora rätten till hela eller delar av sitt arvode.
  • att bilägga beslutet om arvoden till valutskottets instruktion.