Medarbetarsamtal och dialog

Regelbundna samtal och tät dialog är verktyg du som chef behöver för att leda verksamhet och medarbetare.

Det är i vardagsdialogen du fångar upp medarbetares insatser, eventuella utmaningar, graden av engagemang och motivation samt deras allmänna mående. Det är en förutsättning för att kunna leda dina medarbetare, utveckla verksamheten och i förlängningen sätta lön.

Att avsätta tid för regelbundna avstämningar med dina medarbetare kan kanske upplevas tidskrävande. Men faktum är att det ofta är tidsbesparande genom att du får viktig information och kan fånga upp angelägna frågor i ett tidigt skede.

Att ge av din tid och ge dina medarbetare uppmärksamhet är dessutom den billigaste formen av belöning. Det visar att du är intresserad och bryr dig om.

Verksamheten är beroende av medarbetarnas insatser, och det är din uppgift att skapa förutsättningar så att de kan göra sitt allra bästa. Det gör du bland annat genom att sätta och följa upp individuella mål, fånga upp värdefulla insikter och idéer, justera målen utifrån aktuella förutsättningar, ge återkoppling och uppmuntra till kompetensutveckling.

Regelbundna samtal är väl investerad tid

I en snabbt föränderlig omvärld är det inte tillräckligt att genomföra medarbetarsamtal en gång per år. I stället behöver dialogen finnas som en naturlig del i vår vardag, vare sig den sker via e-post, fysiska möten eller avstämningar per telefon.

Skjuter ni upp en mängd samtalsämnen till formella årliga samtal, kan det bli svårt att hinna med allt som behöver lyftas. Du riskerar också att missa viktig information. Avstämningen syftar till att undersöka vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och vad som kan behöva förändras.

Låt medarbetaren ansvara för att beskriva sin utveckling och sina resultat. Ett bra sätt att spara tid och säkerställa att ni är överens är att medarbetaren själv dokumenterar samtalen.

Utöver de vardagliga avstämningarna behöver ni ha mer strukturerade utvecklingssamtal och lönesamtal.

Tips för bra kvalitet i dialogen

Dialog, i motsats till monolog, handlar om ett ömsesidigt samtal mellan likvärdiga parter som leder till nya insikter. Det bygger på att vi tänker tillsammans och att vi verkligen lyssnar på varandra. Dialogens kärna är att förstå snarare än att övertyga.

  1. Att lyssna är det bästa sättet att få dina medarbetares förtroende. Fokusera på medarbetaren och verksamheten och lägg dina egna behov åt sidan.
  2. Att ställa frågor som inbjuder till reflektion och eftertanke fördjupar dialogen.
  3. Alla människor behöver känna sig sedda och hörda. Att bekräfta dina medarbetare bidrar till att de utvecklas och är lojala.