Kongress 2022

Kongressen ägde rum den 31 maj till 2 juni på Uppsala Konsert & Kongress.

Handlingar

Dagordning med tillhörande handlingar

 1. Kongressens öppnande
 2. Upprop av ombuden
 3. Prövning av att kongressen kallats i behörig ordning
 4. Val av ordförande för kongressen 
 5. Val av sekreterare för kongressen 
 6. Val av protokolljusterare 
 7. Val av röstkontrollanter
 8. Val av beredningsutskott 
 9. Fastställande av arbets- och dagordning för kongressen 
  Arbetsordning och praktisk information 
  Dagordning 
 10. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 och 2021 
  Verksamhetsberättelse 2021 
  Årsredovisning 2021 
  Verksamhetsberättelse 2020
  Årsredovisning 2020
 11. Revisorernas berättelse 2020 och 2021 
  Revisionsberättelse 2021 
  Granskningsrapport 2021 
  Revisionsberättelse 2020 
  Granskningsrapport 2020 
 12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2020
 13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2021
 14. Val av revisionsbolag 
 15. Godkännande av nya föreningar 
 16. Återkoppling från tidigare kongressbeslut 
  a. Återkoppling från tidigare kongressbeslut: FUF 
  b. Återkoppling från tidigare kongressbeslut: Arbetsmiljöombud 
  c. Återkoppling från tidigare kongressbeslut: Egenföretagare 
  d. Återkoppling och förslag: Ersättning till förtroendevalda 
  e. Återkoppling från tidigare kongressbeslut, övriga 
 17. Motion 1 och 2 Digital medlemsnytta och webbinarier 
 18. Motion 3 Gemensam upphandling av system för videomöten 
 19. Motion 4 Kallelser via webben genererar mötesbokning i kalendern
 20. Motion 5 Dokumentsystem Admincontrol till avdelningarna
 21. Motion 6 Ledarna – för ett hållbart mötesliv
 22. Motion 7, 8 och 9 Rätt uppgifter i medlemsregister, Förbättrade förutsättningar för förtroendevalda, Medlemmars placering i föreningarna 
 23. Motion 10 Stärka lokala nätverkandet mellan medlemmar och företag
 24. Motion 11 Ledarnas materialinköp, exempelvis tryck, ska köpas in i Sverige. För att måna arbetstillfällen och miljön 
 25. Motion 12 Ledarna – en resurs för utbildning och kompetensutveckling 
 26. Motion 13 Digitala Ledarna-diplom 
 27. Motion 14 Omorganisera Ledarna 
 28. Motion 15 Stärk satsningen på att få fram fler fackliga företrädare 
 29. Motion 16 Stöd och utbildning till facklig företrädare 
 30. Motion 17 och 18 Ledarnas synlighet i debatter som berör chefsfrågor, Plan för att arbeta mer utåtriktat – driva opinion 
 31. Motion 19 Bredda jämställdhetsdiskursen 
 32. Motion 20 Stärk kunskapen om pension bland yngre medlemmar 
 33. Motion 21 Öka kommunikationen med medlemmarna om fackliga frågor 
 34. Motion 22 Ledarnas avståndstagande mot hat och hot mot chefer 
 35. Motion 23 Ledarnas roll i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
 36. Ledarnas strategiska inriktning för den kommande kongressperioden: Ledarnas förbundspolitiska program  
 37. Motion 24 Säkerställa och kvalitetssäkra de demokratiska processerna i föreningarna 
 38. Motion 25 Tidsbegränsa förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen 
 39. Motion 26 Strategisk plan för jämn spridning av ålder i förbundsstyrelsen 
 40. Motion 27 och 28 Inför rullande schema för suppleanter, Aktiva suppleanter i förbundsstyrelsen 
 41. Motion 29 Företrädare/förtroendevalda och styrelsearbete i Ledarna 
 42. Motion 30 Föryngring av förtroendevalda 
 43. Styrelsens förslag: Ledarnas stadgar 
 44. Inledning av valutskottet 
 45. Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter 
 46. Fastställande av arvoden för revisorerna 
 47. Val av förbundsordförande 
 48. Val av förste vice förbundsordförande 
 49. Val av andre vice förbundsordförande 
 50. Val av åtta förbundsstyrelseledamöter 
 51. Val av förste suppleant till vice ordföranden 
 52. Val av andre suppleant till vice ordföranden 
 53. Val av sex förbundsstyrelsesuppleanter 
 54. Val av tre revisorer 
 55. Val av tre revisorssuppleanter 
 56. Val av ledamöter till nämnden för medlemsfrågor 
 57. Val av ledamöter till ersättningsutskottet 
 58. Motion 31 Kompetensutveckla branschföreningarnas styrelsearbete 
 59. Motion 32 Revisorutbildning 
 60. Motion 33 Förändrad inkomstförsäkring 
 61. Motion 34 Ledarna för framtiden? 
 62. Motion 35 Ledaravtalet måste fungera bättre i praktiken 
 63. Motion 36 Kollektivavtal för alla våra medlemmar 
 64. Styrelsens förslag: Principer för förbundsavgift 2022–2024 
 65. Övriga frågor
 66. Avtackning av avgående förtroendevalda
 67. Kongressen avslutas