Chefers pensionsålder

Ledarna anser att möjligheten till ett förlängt arbetsliv och högre pensionsålder är positivt för pensionssystemets långsiktiga hållbarhet, för chefsförsörjningen samt för organisationers och chefers utveckling.

Många chefer både vill och kan arbeta längre, men det förutsätter ett aktivt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att arbetsvillkoren möjliggör ett långt arbetsliv med bibehållen god fysisk och psykisk hälsa, för såväl chefer som medarbetare.

Förutsättningarna för att arbeta längre som chef är olika beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och vilka fysiska och psykiska påfrestningar arbetet innebär. Den riktålder som Riksdagen beslutat att införa bör successivt följas upp för att analysera hur denna påverkar olika grupper på arbetsmarknaden. Risker finns att riktåldern kan komma att slå olika beroende på de olika förutsättningarna inom olika yrken och sektorer.