Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Förändringarna på arbetsmarknaden påverkar chefers förutsättningar att leda och gör att de ställs inför nya utmaningar. Det behövs en arbetsmarknadsmodell som fungerar i dag och i framtiden.

Modellen ska inkludera alla sätt att arbeta och ta uppdrag, och ge chefer bästa möjliga förutsättningar att leda trygga och framgångsrika team.

Som Sveriges chefsorganisation står Ledarna upp för den svenska modellen där regelverket på arbetsmarknaden skrivs i kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Ledarna verkar för att parterna ska mötas i dialog och samarbeta för att värna och förstärka partsmodellen, så att den fortsätter utvecklas i takt med arbetsmarknaden och samhället i stort. Vi vill tillsammans med arbetsmarknadens övriga parter visa att vi klarar av att lösa även komplicerade frågor i dialog.

Kollektivavtal

I den svenska partsmodellen skrivs regelverket i kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I många andra länder sker det i stor utsträckning istället genom lagstiftning.

I en globaliserad värld där arbetslivet ständigt förändras är det viktigt att såväl arbetsmarknadens parter som politiska beslutsfattare har förmågan att tänka nytt, och behålla de delar som fungerar. Som partsorganisation måste vi i högre grad utgå ifrån hela arbetsmarknaden – inklusive de som jobbar som egenföretagare, egenanställda eller via plattformsföretag – och gemensamt hitta lösningar så att fler omfattas av kollektivavtal och tillhörande trygghetssystem. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer måste samarbeta och föra en dialog om hur partsmodellen ska fortsätta utvecklas, utan onödig politisk inblandning.

Men såväl på hemmaplan som i EU finns tendenser till att vilja lagstifta om sådant arbetsmarknadens parter i Sverige traditionellt löst genom förhandling. Som Sveriges chefsorganisation står Ledarna upp för den svenska modellen. Vi vill tillsammans med arbetsmarknadens övriga parter visa att vi klarar av att lösa även komplicerade frågor i dialog.

Vi ser arbetsgivare som parter – inte motparter – i dialogen om hur arbetsmarknaden ska fortsätta utvecklas. Vår utgångspunkt är att denna dialog bygger på överenskommelser mellan parterna i form av kollektivavtal.

Ledarna ser möjligheterna i ett föränderligt samhälls- och arbetsliv. Vi vill finna nya modeller som möter dagens, och morgondagens, utmaningar. Där både arbetsgivares och arbetstagares önskemål om trygghet och flexibilitet ska kunna tillfredsställas och arbetsmarknaden fortsätta att utvecklas.