Jämställdhet

Halva Sveriges befolkning är kvinnor, men av cheferna är bara cirka fyra av tio kvinnor. Ju högre upp i hierarkierna, desto färre kvinnor finns det.

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Företag och verksamheter i Sverige behöver de bästa cheferna för att utvecklas, vara konkurrenskraftiga och effektiva samtidigt som de anställda har ett bra arbetsliv. Vare sig näringslivet, den offentliga eller ideella sektorn har råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen – kvinnorna. Arbetsgivare måste säkerställa en könsneutral, kompetensbaserad chefsrekrytering.

Ledarna arbetar för en jämställd arbetsmarknad, där kvinnor vill vara chefer och där de behandlas, bedöms och lönesätts på samma grunder som männen. Chefer i kvinnodominerade yrken och branscher ska ha lika bra förutsättningar för uppdraget som i mansdominerade yrken och branscher. Så är det inte idag. Det råder en värdediskriminering, en systematisk undervärdering, av arbete som till största delen utförs av kvinnor.

Förutsättningarna är sämre för chefer i traditionellt kvinnodominerade yrken och branscher jämfört med traditionellt mansdominerade yrken och branscher. Det avspeglas bland annat i chefers mandat, lön, arbetsgruppers storlek, tillgång till administrativt stöd och teknisk utrustning.

Börsbolagens styrelser

Ledarna förespråkar en öppen och lagstiftad kvotering, i kontrast till den outtalade kvotering av män som nu sker. Det skulle ge en jämnare könsfördelning bland ledamöterna i börsbolagens styrelser och fler förebilder för andra kvinnor att identifiera sig med.

Föräldraförsäkringen

Det skeva uttaget av föräldraförsäkringen påverkar kvinnors karriärmöjligheter, lön och framtida pension negativt. Det innebär att färre kvinnor blir chefer och med ett begränsat urval får inte svensk arbetsmarknad tillgång till de bästa cheferna. En föräldraförsäkring som är delad lika mellan föräldrarna vore ett tydligt steg på vägen för att förändra möjligheten att få fler kvinnor att göra chefskarriär.

Ledarna förespråkar en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring – 50/50 – mellan vårdnadshavarna. Det är den enskilt viktigaste insatsen för att öka kvinnors möjlighet till chefskarriär.