Ledarskapets värde

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Chefer och ledare har en avgörande inverkan på arbetsmarknaden, effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö. När ledarskapet värderas rätt får chefer rätt förutsättningar att leda.

Som Sveriges chefsorganisation vill Ledarna lyfta fram ledarskapets värde och påvisa och förtydliga dess betydelse för verksamheters framgång.

Alla har en bra chef

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Du kan vara ledare utan att vara chef, men som chef utövar du alltid någon form av ledarskap. Ledarna bedriver ett aktivt arbete för att nå visionen om att alla har en bra chef. För att nå dit krävs tid och organisatoriska förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Ledarskap handlar till övervägande del om interaktion med andra – medarbetare, kunder, brukare, förtroendevalda, kollegor, egen chef med flera. Att ha ett genuint intresse för människor är därför nödvändigt när du är ledare. Ledarens viktigaste uppgift är att se varje individ och förstå hur hen bäst kan bidra till gruppen och till verksamheten. Det innebär också att vara beredd att genomföra åtgärder och ta de beslut som krävs.

Det goda ledarskapet kännetecknas av tillit, tydlighet, inkludering och dialog. Det är konsekvent, förutsägbart och upplevs som transparent, begripligt och legitimt.

Hur är en bra chef?

Chefen som samhällsbärare

Polariseringen ökar inom arbetsmarknaden och samhället i stort. Det skapar utmaningar för ledarskapet. En chef har stor inverkan på medarbetares arbetsmiljö, motivation, innovationskraft och de normer som råder på arbetsplatsen. Ansvaret för en god samtalskultur blir en allt större del av chefsuppdraget.

Som bärare av samhällets demokratiska värderingar ses en chef alltid som ledare. Bra chefer ges möjlighet att vara brobyggare och samhällsbärare med förmågan att genom hållbart ledarskap överbrygga motsättningar och få människor att sträva åt samma håll.