Ledarskapets värde

Chefer och ledare har en avgörande inverkan på arbetsmarknaden, effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö. När ledarskapet värderas rätt får chefer rätt förutsättningar att leda.

Som Sveriges chefsorganisation vill Ledarna lyfta fram ledarskapets värde och påvisa och förtydliga dess betydelse för verksamheters framgång.

Alla har en bra chef

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Du kan vara ledare utan att vara chef, men som chef utövar du alltid någon form av ledarskap. Ledarna vill att chefer utövar ett gott ledarskap. Att uppfattas som en bra chef och att vara långsiktigt framgångsrik som chef bottnar i det goda ledarskapet.

Ledarskap handlar till övervägande del om interaktion med andra – medarbetare, kunder, brukare, förtroendevalda, kollegor, egen chef med flera. Att ha ett genuint intresse för människor är därför nödvändigt när du är ledare. Ledarens viktigaste uppgift är att se varje individ och förstå hur hen bäst kan bidra till gruppen och till verksamheten. Det innebär också att vara beredd att genomföra åtgärder och ta de beslut som krävs.

Ett gott ledarskap medför ett öppet och tillåtande arbetsklimat där människor känner trygghet, delaktighet, motivation och engagemang. Det skapar utrymme för kreativitet och innovationer och kännetecknas av hög transparens.

Hur är en bra chef?

Chefen som samhällsbärare

Polariseringen ökar inom arbetsmarknaden och samhället i stort. Det skapar utmaningar för ledarskapet. En chef har stor inverkan på medarbetares arbetsmiljö, motivation, innovationskraft och de normer som råder på arbetsplatsen. Ansvaret för en god samtalskultur blir en allt större del av chefsuppdraget.

Som bärare av samhällets demokratiska värderingar ses en chef alltid som ledare. Bra chefer ges möjlighet att vara brobyggare och samhällsbärare med förmågan att genom hållbart ledarskap överbrygga motsättningar och få människor att sträva åt samma håll.

Skandinaviskt ledarskap

Ledarskap utvecklas i samklang med omvärlden och den kultur som råder där chefer är verksamma. Det skandinaviska ledarskapet skiljer sig delvis från andra länder.

Ledarna menar att det skandinaviska ledarskapet har stora fördelar på en arbetsmarknad i ständig förändring. Det ledarskapet utmärker sig genom att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, kort avstånd mellan ledare och medarbetare och frihet under ansvar.