Arbetsmiljö för chefen som chef och medarbetare

Vi förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna. Arbetsmiljön är allt mer avgörande för att medarbetare och chefer ska kunna fungera med bibehållen fysisk och psykisk hälsa under ett långt arbetsliv.

Alla verksamheter måste enligt arbetsmiljölagen aktivt och systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en i övrigt god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är lika viktig för medarbetare som chefer. Chefer är anställda men också arbetsgivarens företrädare och har därmed ofta ett ansvar för att arbetsmiljöarbetet sker enligt gällande regelverk.

Chefers egen arbetsmiljö – Hållbara chefer

Chefers arbetsbelastning ska vara hälsosam och hållbar och chefsyrket ska kunna kombineras med ett aktivt privat- och familjeliv.

Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa på grund av arbetet har ökat under senare år, även för chefer, vilket är mycket oroande.

Ledarna har under många år arbetat med det vi kallar Hållbara chefer – chefer som vill ska kunna verka som chefer över tid. Att vara hållbar som chef kräver tillräckligt goda organisatoriska förutsättningar i organisationen. Det handlar bland annat om mandat och befogenheter, uppdragets omfattning och utformning, antal medarbetare, tillgång till stödfunktioner samt relationen till den egna chefen. Förutsättningar som är avgörande för att chefer ska må bra, kunna hantera alla delar i sitt chefsuppdrag och vara hållbara över tid.

Läs mer om Hållbara chefer.

Chefers arbetsmiljöansvar

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren – och då ytterst högsta ledningen – som har ansvar för arbetsmiljön, även om arbetet med åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall ofta fördelas till chefer nära verksamheten.

Ledarna menar att det är orimligt att enskilda chefer, snarare än arbetsgivare, är de som kan ställas inför individuellt straffansvar vid så kallad oaktsamhet. I det fall en chef inte klarat av att utföra arbetsmiljöuppgifter finns redan de arbetsrättsliga sanktionerna tillgängliga. Beroende på graden av underlåtenhet kan det bli aktuellt med erinran, omplacering eller till och med vara skäl att avsluta en anställning.

Ledarna vill att det individuella straffansvaret vid oaktsamma arbetsmiljöbrott tas bort. Om straffansvaret finns kvar vill Ledarna att arbetsmiljöreglerna blir tydligare, så att chefer själva kan göra en bedömning om de följt regler och uppfyllt gällande krav.