Chefsförsörjning

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för många organisationer och företag. Detta gäller också rekrytering av chefer.

Som exempel kan nämnas offentlig sektors enorma rekryteringsbehov av chefer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerade år 2018 att det behövs rekryteras drygt 28 000 chefer inom välfärdssektorn fram till år 2026.

Chefsuppdragen behöver vara attraktiva och intressanta så att de som redan är chefer vill fortsätta vara det och för att nästa generation ska vilja bli chefer. Men lika viktigt är att vidga synen på vem som kan och vill bli chef.