Lön och villkor

Bra chefer ska ha bra löner, bra villkor och goda organisatoriska förutsättningar att leda. Lönen ska grunda sig på prestation, måluppfyllelse, resultat och hur ledarskapet utövas. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad.

Ledarna har i över 30 års tid verkat för en modell med centrala, icke siffersatta, löneavtal som har en organisations- och företagsnära lönebildning som utgångspunkt. En lokal lönebildning där individen och verksamheten sätts i fokus och de ekonomiska förutsättningarna skapas på den enskilda arbetsplatsen. Lönen ska bestämmas där kunskapen om det som påverkar lönesättningen finns. Ledaravtalen inom näringslivet och Ledarnas löneavtal inom välfärdssektorn syftar till att skapa utveckling, tillväxt och lönsamhet för verksamheten och kompetens- och löneutveckling för våra chefsmedlemmar i linje med verksamhetens vision och mål.

Dialogen mellan den som sätter lön och den som blir lönesatt är en tillitsskapande och central del av löneprocessen. Detta tillsammans med ett individuellt lönesättningsperspektiv bidrar till verksamhetsutveckling, tydliggör och skapar förståelse för sambandet mellan prestation och resultat, samt motverkar osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.