Omställning till ett hållbart samhälle

Hållbar utveckling är en nyckelfråga för framtiden. Det gäller såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet.

Ledarna menar att alla chefer ska ges förutsättningar i sin organisation för att leda utvecklingen mot ökad hållbarhet.

Ledarnas medlemmar är chefer och innehar ansvarsfulla och strategiskt viktiga positioner i privata företag, i offentliga verksamheter och i idéburna organisationer. Deras beslut och prioriteringar påverkar den egna verksamheten, men också samhället i stort. Chefer gör skillnad.

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle möjliggörs genom stora och små beslut i vardagen. I det arbetet har chefer en unik position – genom att vara med och påverka verksamheternas strategiska inriktning på längre sikt, genom planering och arbetsledning i det vardagliga arbetet samt genom att verka för och understödja innovation och utveckling.

Trycket att ställa om verksamheter till att bli mer hållbara kommer att öka. Larmen om klimatförändringens allvarliga konsekvenser avlöser varandra. Känsliga ekosystem är under hård press. Från politiskt håll har ambitionsnivån höjts med ny klimatlag och ambitiösare klimatmål. Även frågor om social och ekonomisk hållbarhet blir alltmer aktuella. Förändringstrycket kommer även från kunniga och upplysta kunder och konsumenter som ställer allt högre krav. Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för företagens och organisationernas anseende.

I omställningen av samhället har chefer, både inom privat och offentlig sektor, nyckelpositioner och de behöver ges rätt förutsättningar och verktyg för att vara med och leda utvecklingen. Chefer och ledare behöver därför rustas för att leda i förändring.