Fler nyheter
Nyhet 2 december 2020

Helheten i fokus i Coops hållbarhetsarbete

Coop har länge haft ett starkt hållbarhetsfokus och 2018 utsågs både Coop och Änglamark till Sveriges Grönaste Varumärke av Differ. Inte nog med det, de rankades även som Sveriges Hållbaraste Varumärke i Sustainable Brand Index. Hur arbetar de?
Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop.

Sedan 2018 är Charlotta Szczepanowski chef för avdelningen Hållbarhet & Kvalitet på Coop. Hon har arbetat med hållbarhet de senaste 20 åren och hennes engagemang för hållbar utveckling är mycket starkt. Förutom att hon är Coops hållbarhetschef är hon även ordförande i NMC som är en partipolitiskt obunden ideell förening som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring hållbarhetsarbetet.

– Du behöver se på hållbarhetsarbetet som en helhet. Hållbarhet är komplext, vi kan inte välja att prioritera ett mål över ett annat eftersom allt hör ihop och påverkar varandra. Om vi till exempel minskar fattigdom och hunger, men vi gör det på bekostnad av de planetära målen, kommer vi inte att lyckas, säger Charlotta Szczepanowski.

Hållbarhet integreras i allt

Coops hållbarhetsplan belyser vikten av ledningens ansvar, men också butikernas roll och hur viktigt det är att väga in hållbarhet i alla beslut i inköpsprocessen. Hållbarhetsfrågorna ska integreras i allt Coop gör, från interna policyer till valet av butikspersonalens kläder. Charlottas uppdrag är att titta på vilka hinder som finns i organisationen och i processerna och därefter undanröja dem för att målen ska nås.

En del i strategin är att utveckla hållbarhetsdeklarationer för alla produkter och artiklar. Deklarationen tar ett helhetsgrepp om hållbar utveckling i livsmedelsbranschen. Målet är att hållbarhetsdeklarationen ska bli den mest heltäckande hållbarhetsbedömningen av livsmedel som finns i branschen. Deklarationen tar avstamp i WWF:s Hållbar livsmedelskedja och urvalet av tio parametrar för hållbar livsmedelsproduktion. Dessa bygger i sin tur på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Idag har 12 500 av Coops 17 000 artiklar hållbarhetsdeklarationer, och målet är att göra deklarationer för så många artiklar som möjligt innan deklarationerna släpps externt i början av nästa år.

– Utifrån de tio parametrarna kan vi bedöma och klassificera produktionsländer och råvaror. Vi kan räkna på hur hållbar en produkt är utifrån vilka råvaror som ingår i produkten, vilket ursprungsland dessa råvaror kommer från, var sluttillverkningen skett samt eventuella certifieringar på produkten. På så sätt kan jag till exempel jämföra olika olivoljors avtryck gällande till exempel vattenåtgång i produktionen och jobba för att vi ska ha det mest hållbara livsmedelssortimentet, säger Charlotta.

Tydliggör ditt hållbarhetsuppdrag

I Ledarnas senaste undersökning om chefernas inställning till hållbarhet framkom det att många chefer upplever sitt hållbarhetsuppdrag som otydligt. Men Charlotta tycker att hennes hållbarhetsuppdrag är tydligt.

– Jag tror att man behöver skapa sitt eget uppdrag för att tydliggöra för sig själv vad man ska arbeta med. Alla organisationer är olika och har olika behov. Mitt uppdrag handlar om att skapa strategier för hur Coop ska ta sig mot en hållbar utveckling och skapa stöd till våra olika enheter så att de kan ta nästa steg. Sen följer jag upp hur det går och rapporterar effekterna till styrelsen så att de ser att vi rör oss i rätt riktning, säger Charlotta.

I en tidigare roll på Riksbyggen gjorde Charlotta en GAP-analys av företagets hållbarhetsarbete med hjälp av hållbarhetsstandarden ISO 26000 för att förtydliga för sig själv var de hållbara glappen fanns. Genom att kartlägga vilka hållbarhetsområden som omfattas i standarden kunde hon identifiera vem på företaget som hade ansvar för vilket område och där det behövdes fördela ansvaret till andra, mer lämpade avdelningar.

– Hållbarhet är en helhet och det blir rörigt om man inte tydliggöra att vissa saker ligger på andra enheter. Ett exempel kan vara korruption. Ofta ligger den frågan på hr och då behöver man tydliggöra att även om det är en hållbarhetsfråga så är det inte mitt ansvar, säger Charlotta.

– Att göra en sådan kartläggning och fördelning har hjälpt mig att sova bättre om nätterna, fortsätter hon.

Lär dig grunderna och nätverka

På Coop är de tydliga kring vem som äger hållbarhetsfrågorna. Affären äger sina frågor och Charlottas enhet är en del i den processen. Charlottas mandat ligger i att tala om för affären vilka hållbarhetsutmaningar de behöver adressera i sina processer och därefter rapportera till styrelsen om det sker framdrift eller inte. Därefter kan styrelsen ställa krav på affären att öka sina insatser om resultaten uteblir.

Charlottas råd till chefer med hållbarhetsuppdrag är att lära sig hållbarhetsfrågans grunder.

– Jag har personligen har stor nytta av Det naturliga steget där kan man få mycket bra grundläggande kunskap. Sen tror jag att det är viktigt att nätverka med andra likasinnade. NMC, nätverket för ett hållbart näringsliv, erbjuder mentorer och där finns andra chefer som man kan benchmarka med. Du behöver inte vara hållbarhetschef för att vara med i nätverket, säger hon.

Ett annat tips från Charlotta är att lära sig att se vilka strider man ska ta. Att inte tappa sugen och bli sur över taktiska förluster. Fokusera på att vinna de strategiska segrarna menar hon.

– Jag har också valt att bli en del av vår ledningsgrupp för digitalisering. Där fattas beslut om processer som kan skapa genvägar till att hitta fler hållbara lösningar i organisationen.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.