Fler nyheter
Nyhet 4 november 2020

I Uppsala visar kommunen vägen i hållbarhetsarbetet

2019 rankade tidningen Dagens Samhälle Uppsala kommun högst på listan över vilka kommuner som bäst uppnår Agenda 2030. Vi pratade med hållbarhetschef Laura Hartman om hur de arbetar.
Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun. Foto: Karl Gabor.

Laura Hartman är hållbarhetschef i Uppsala kommun och leder en avdelning som består av drygt 30 medarbetare. Uppdraget är brett, allt ifrån att stödja de förtroendevalda politikerna i sin målstyrning kring hållbarhet, till att agera kunskapsstöd till de olika förvaltningarna så att kommunens 18 000 medarbetare kan driva sitt hållbarhetsarbete.

– Vår roll är att skickliggöra såväl politiker som tjänstemän och att vara spindeln i nätet för hållbarhetsarbetet, säger Laura Hartman.

Hållbarhetsmål i styrdokumenten

Uppsala kommun har sedan länge jobbat in FN:s hållbarhetsmål i sina styrdokument. Målen är integrerade i kommunens inriktningsmål, styrdokument och processer.

Här jobbar hållbarhetsavdelningen nära de förtroendevalda för att hitta relevanta och nåbara mål som sedan ska genomsyra hela organisationen. Därefter konkretiseras målen för att implementeras i den dagliga verksamheten i förvaltningarna. Ett av många exempel på detta är det nära samarbetet med inköpsavdelningen för att främja socialt och ekologiskt hållbara inköp, eller hur verksamheterna jobbar för att minska förekomsten av plast i det dagliga arbetet.

– Vi behöver ofta verka genom andra parter för att få effekt och framdrift. Då är kommunikation otroligt viktigt, plus att vi måste ha relevant information som enkelt kan tolkas och användas i den dagliga verksamheten. Därför jobbar mina medarbetare som hållbarhetsledare och kunskapspartners som krokar arm med förvaltningarnas och bolagens chefer och medarbetare. Tillsammans med dem utvecklar och samordnar vi befintliga processer med hållbarhetsaspekter samtidigt som vi erbjuder vi kunskapsstöd och hjälper till att utforma utbildningar, säger Laura.

Både klimat och trygghet

Uppsala har mycket ambitiösa mål för sitt hållbarhetsarbete. Ett av dem är inom klimatområdet, senast 2030 ska man vara fossilfri och 2050 ska kommunen vara klimatpositiv. Det kräver samverkan med hela samhället, från politiken, via näringslivet ända ut till medborgarna.

I nätverket Uppsala klimatprotokoll samverkar företag, föreningar och offentliga organisationer för att nå det långsiktiga klimatmålet. Klimatprotokollet är en viktig hävstång för kommunens klimatarbete. Energi, transporter och hållbara byggmaterial är tre viktiga områden som man fokuserar på idag.

Ett annat viktigt och utmanande mål är tryggheten i kommunen. Där handlar det om att kombinera kortsiktiga åtgärder, som övervakningskameror för ökad trygghet, med det långsiktiga arbetet med att bryta segregation, främja sysselsättning hos alla och skapa en likvärdig skola som tidigt fångar barn och unga som är på väg att hamna snett.

– Båda dessa utmaningar är jätteviktiga för hela Uppsala och vi jobbar på flera nivåer får att nå resultat. Och när det gäller just klimatmålet är det till exempel vår roll som kommun att ”lead by example”. Vi måste vara först med att ställa om från fossilt till hållbart i alla led, i allt från kommunens transporter till vilket byggmaterial vi använder när vi bygger förskolor till exempel, säger Laura.

Tydligt uppdrag och mandat

I en Novus-undersökning som Ledarna nyligen gjorde framkom det att många chefer upplever att deras hållbarhetsuppdrag och mandat ofta uppfattas som otydligt. Men Laura upplever inte att det är så i hennes fall.

– Jag tycker att mitt uppdrag är mycket tydligt. I grunden handlar det om att Uppsala har ett mycket starkt engagemang i hållbarhetsfrågan och mitt uppdrag är att säkerställa att Agenda 2030 får ett starkt genomslag i hela Uppsala. Jag ska leda avdelningen och utveckla våra arbetssätt och vår kompetens för att få ännu bättre effekt.

Både uppdrag och mandat ligger ofta självklart i rollen för en hållbarhetschef men eftersom tjänsten var nyinrättad tog Laura upp frågan om mandat tidigt i anställningsprocessen. Beskedet var att rollen självklart skulle få ett starkt mandat och Laura ingår i koncernledningen tillsammans med kommunens övriga ledande chefer.

– Men man måste ständigt återskapa sitt mandat i vardagen och visa sig mogen det. Man behöver ta strid för rätt frågor, och ha hög integritet. Det leder till att man får tillit och därmed ett fortsatt mandat, menar hon.

Tips till chef med hållbarhetsuppdrag

På frågan om vilka råd och tips hon vill ge till chefer som har hållbarhetsuppdrag i sina organisationer svarar Laura:

– Bygg nätverk och relationer! En hållbarhetschef behöver bygga relationer och bli bra på kommunikation. Du kan inte vara en besserwisser som slår kollegorna i huvudet med en hållbarhetsredovisning om du vill få dem med dig. Är man chef med ett hållbarhetsuppdrag i sin vardag tror jag att det är bra att bygga nätverk internt men även externt, med andra hållbarhetsdrivna. Som chef behöver du inte ha all kunskap själv, hitta kollegor eller andra som har den kunskap du saknar och kollegor som har samma framdrift som du.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.