Fler nyheter
Nyhet 14 januari 2021

Strategiskt arbete ger hållbar trygghet för boende i Piteå

Piteå kommun har länge haft ett starkt fokus på sitt hållbarhetsarbete och de styr sitt arbete utifrån Agenda 2030-målen. Det strategiska arbetet med hållbar samhällsutveckling handlar främst om att lyfta hållbarhetsperspektivet i alla kommunala verksamheter.
Maria Adlers, vd PiteBo.

Alla Piteå kommuns verksamheter utgår från en gemensam verksamhetsplan. Den utgör grunden i kommunens Plan för hållbarhet, där alla verksamheter har mål kopplat till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. När det kommer till klimatpåverkan har Piteå satt sin ambition ännu högre genom att det allmännyttiga bostadsbolaget PiteBo skrivit på Allmännyttans klimatinitiativ och strävar efter att vara fossil-oberoende 2030.

PiteBo har 46 medarbetare och ansvarar för 350 allmännyttiga fastigheter. Där är Maria Adlers vd, och trots att hon är bördig från Örebro, talar hon med en distinkt norrländsk betoning. Tio år i Piteå har satt prägel på dialekten. Med en jägarexamen i bagaget och lång erfarenhet från skogsindustrin och begravningsföretaget Fonus driver hon Piteå kommuns allmännyttiga bostadsbolag sedan 2012.

Målsättning i kommunal verksamhet

Hur målsätter man sitt hållbarhetsarbete i en kommunal verksamhet med tydligt hållbarhetsdirektiv?

– Vi jobbar både systematiskt och strategiskt med våra mål. Först övergripande i styrelsen och sedan bryter vi ner målen så att de blir konkreta och relevanta för varje medarbetare. I våra övergripande mål finns ett hållbarhetsperspektiv med som en grund när det gäller medarbetare och hyresgäster, våra fastigheter och bolagets långsiktiga konkurrenskraft och styrka. Utöver det finns ett särskilt avsnitt om hur vi påverkar miljö och klimat. På det sättet täcker vi in social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger Maria Adlers.

PiteBo har som sagt ett ambitiöst mål som heter Klimatinitiativet agenda 2030 vilket innebär att man ska sänka energiförbrukningen med 30 procent till 2030. Sedan starten år 2007 har man har redan lyckats sänka med cirka 23 procent, men det är de sista procenten som är svårast att identifiera och genomföra.

Effektiviserar utifrån varje fastighet

För att nå målet har PiteBo givit i uppdrag till alla sina bovärdar, drifttekniker och projektledare på fastighetsavdelningen, att identifiera vilka investeringar som är kloka att göra för att få utså stor effektivitet som möjligt och att i det dagliga arbetet vidta åtgärder för att optimera utrustning och påverka hyresgästers beteende i rätt riktning för att på så sätt sänka energiförbrukningen i varje fastighet.

Varje fastighets resultat mäts utifrån flera olika parametrar vilket resulterat i att bovärdarna kan se varje fastighets unika utfall och på så sätt kan de effektivisera utifrån fastighetens specifika behov. Det har gett mycket goda resultat på såväl ekonomin som på hållbarheten.

Men idag har hållbarhet inom allmännyttan gått från att främst handla om klimat och energiförbrukning till att ha ett bredare fokus på social hållbarhet och allmännyttans betydelse för hyresgästernas välmående. Trygghet och boendeinflytande har ökat och PiteBo tar hjälp av hyresgästerna för att utveckla verksamheten.

Årlig enkät till hyresgästerna

Ett väldigt påtagligt kvitto på hur de lyckas med den sociala hållbarheten får de genom den årliga hyresenkäten. I enkäten mäts bland annat bemötandet från bovärdar och administratörer med flera, men även hyresgästernas upplevda trygghet. Tryggheten är alltid viktigast.

– Vi öronmärker pengar i budgeten till trygghetsskapande åtgärder. Det handlar om allt från kodlås i tvättstugor, förbättrad belysning och säkerhetsdörrar till att röja i växtligheten för att öka känslan av trygghet. Vi gör regelbundna trygghetsvandringar med våra gårdsgrupper tillsammans med hyresgästerna för att identifiera luckor som behöver åtgärdas. Sen jobbar vi mycket med tillgängligheten. Vi ska vara lätta att få tag i och det ska vara enkelt att få hjälp, vi ska vara synliga och närvarande eftersom vi har många äldre hyresgäster. Vi har också valt att ha fler bovärdar per hyresgäst än vad som är brukligt, säger Maria.

En stor utmaning för PiteBo är att frigöra tillräckligt med resurser som kapital och projektledarresurser för att kunna återinvestera i det äldre fastighetsinnehavet så att man kan förlänga livslängden och uppgradera boendemiljön. En annan utmaning är att ställa om i digitalisering och modernisering i den takt som krävs.

– Vår styrelse har varit modig i att våga agera i frågan om allmännyttans lägre hyresnivå jämfört med den privata sektorn. Enligt hyreslagstiftningen ska samma produkt, det vill säga lägenhet och standard, ha samma hyra oavsett ägare. I längden är det inte hållbart med en lägre hyresnivå i allmännyttan när de äldre fastigheterna behöver renoveras. Det här är en viktig fråga för oss för att vi ska kunna göra våra äldre fastigheter mer hållbara. Det är ju inte så hållbart att bara riva de gamla husen och bygga nya, säger Maria.

Arbeta strukturerat med hållbarhet

Så vilka är då Marias bästa råd till den som vill jobba med hållbarhet i sin egen organisation?

– Det är viktigare än vad man tror att ha ett strukturerat arbete med tydligt formulerade mål som kommuniceras i organisationen samt att man formulerar strategiska aktiviteter som syftar till att uppnå målen. Jag har inspirerats av hur Norra skog, där jag sitter i styrelsen, arbetar med sitt strategiska hållbarhetsarbete. Man kan få många bra idéer genom att titta på hur andra verksamheter arbetar, säger Maria.

Att jobba med hållbarhet är också en viktig del i PiteBos arbetsgivarvarumärke, lägger Maria till. Konkurrensen om arbetskraften är stor och idag vill unga människor arbeta på arbetsplatser där man har fokus på hållbarhet. Därför lägger Maria och PiteBo mycket energi på att vara en bra arbetsgivare som erbjuder medarbetarna en god och hållbar arbetsmiljö.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.